Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,5 Mkr till 1,5 (3,0) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (23,9) procent Resultat före skatt uppgick till 1,5 (3,0) Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,2)...

Delårsrapport perioden januari-juni 2013 Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april – juni) 2013 ·         Omsättningen uppgick till 15,8 (14,4) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr eller 10 procent ·         Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 Mkr till 3,0 (2,9) Mkr ·         Rörelsemarginalen uppgick till 19,1 (20,2) procent ·         Resultat före skatt...

Kvartal 1 • Omsättningen uppgick till 15,8 (14,6) Mkr en ökning med 1,2 Mkr eller 8,3 procent • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 4,2 (4,0) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 26,8 (27,7) procent • Resultat före skatt uppgick till 4,3 (4,1) Mkr • Resultat efter skatt uppgick till...

Enligt kallelse publicerad 18 februari 2013 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 21 mars 2013 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till...

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 21 mars 2013 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: 1. vara införd som...

Bokslutskommuniké 2012 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 • Omsättningen ökade med 9 procent till 14,9 (13,7) Mkr • Rörelseresultatet (EBIT) är oförändrat och uppgår till 3,4 (3,4) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 (24,9) procent • Resultat före skatt uppgick till 3,4 (3,5) Mkr • Resultat efter skatt uppgick...