Enligt kallelse publicerad 18 februari 2013 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 21 mars 2013 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till...

Bokslutskommuniké 2012 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 • Omsättningen ökade med 9 procent till 14,9 (13,7) Mkr • Rörelseresultatet (EBIT) är oförändrat och uppgår till 3,4 (3,4) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 (24,9) procent • Resultat före skatt uppgick till 3,4 (3,5) Mkr • Resultat efter skatt uppgick...