Delårsrapport perioden januari-juni 2013 Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april – juni) 2013 ·         Omsättningen uppgick till 15,8 (14,4) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr eller 10 procent ·         Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 Mkr till 3,0 (2,9) Mkr ·         Rörelsemarginalen uppgick till 19,1 (20,2) procent ·         Resultat före skatt...

Kvartal 1 • Omsättningen uppgick till 15,8 (14,6) Mkr en ökning med 1,2 Mkr eller 8,3 procent • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 4,2 (4,0) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 26,8 (27,7) procent • Resultat före skatt uppgick till 4,3 (4,1) Mkr • Resultat efter skatt uppgick till...

Enligt kallelse publicerad 18 februari 2013 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 21 mars 2013 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till...

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 21 mars 2013 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: 1. vara införd som...

Bokslutskommuniké 2012 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 • Omsättningen ökade med 9 procent till 14,9 (13,7) Mkr • Rörelseresultatet (EBIT) är oförändrat och uppgår till 3,4 (3,4) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 (24,9) procent • Resultat före skatt uppgick till 3,4 (3,5) Mkr • Resultat efter skatt uppgick...