Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 4 (oktober – december) 2015

 • Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (20,5) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 1,4 (3,0) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (2,3) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,13 (0,32) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 47 st vilket är 2 färre än senaste kvartalsslut och 5 st färre än vid motsvarande tid föregående år.

Helåret 2015 (januari – december)

 • Omsättningen uppgick till 45,9 (53,7) Mkr, en minskning med 7,8 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,2 (9,2) Mkr en minskning med 4,0 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,3 (17,1) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 5,2 (9,2) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,0 (7,1) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,54 (0,98) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 47 (52) st

Händelser efter periodens utgång

 • Verksamheten har hittills i år inga väsentliga händelser att rapportera
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 16 mars 2016 en utdelning om 0,70 (1,00) kr per aktie

År 2015 i korthet

Omsättning och resultat för år 2015 var tyvärr en besvikelse. En ovanligt stor mängd tjänsteledigheter, en lägre rekryteringstakt, en större projektomställning samt en generell starttröghet i marknaden störde oss under året. Innehållsmässigt var dock 2015 ett bra år för Diadrom. Vi tog affärer inom strategiska områden för nya kunder på nya marknader.

Vi vet att vårt fokusområde diagnostik växer långsiktigt och för att kapitalisera på utvecklingen utvecklar vi ständigt våra leveransformer. Konsultverksamheten är vår bas, men projekt- och produktleveranserna ökar i betydelse. Rent generellt blir produkter mer uppkopplade (”Internet of Things”) och det är ett område där vår kunskap inom diagnostik och vår produkt Diag Studio passar väl in. Därtill pågår smygande teknikrevolution inom flera för oss viktiga områden, inte minst inom automotivsektorn där avancerad teknik tar över allt mer av arbetet och ansvaret för fordonets framförsel.

De teknikområden som berörs av denna utveckling brukar idag sammanfattas under namnet ”Advanced Driver Assistance Systems” (ADAS). ADAS handlar om att isolera funktioner och processer där teknik kan stödja föraren eller till och med ta över kontrollen av fordonet för en kort stund. Under året gjorde vi vårt första renodlade projekt inom ADAS för en Sydkoreansk underleverantör inom personbilssektorn. Projektet var framgångsrikt och öppnar dörrarna för fler affärer av liknande slag.

Under 2015 genomförde vi många andra krävande projekt, t ex ett större uppdrag att ta fram en diagnostiklösning för prediktivt underhåll (predictive maintenance) inom tågsektorn för en internationell kund. Behovet att optimera underhåll är ett område som växer snabbt och som med rätt lösning ger stora fördelar i minskade kostnader och färre oplanerade stopp. Här är Diadrom långt fram i utvecklingen, och har dessutom en egen produkt i Diag Studio, som kan tillämpas i flera domäner.

Så när vi ser tillbaka på 2015 så var året en affärsmässig besvikelse men projekten vi tog och det innehåll vi levererade var i världsklass.

 

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser i verksamheten hittills 2016 finns att rapportera.

Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 16 mars 2016 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med en ordinarie utdelning om 0,45 kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,25 kr per aktie, totalt 0,70 kr per aktie (föregående år 1,00 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

Kommande rapporttillfällen

 • Årsredovisning för 2015 publiceras den 4 mars 2016 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.
 • Årsstämma är planerad till 16 mars 2016 kl 15.00 (se separat kallelse 15 februari 2016).
 • Delårsrapport perioden januari – mars 2016 publiceras den 15 april 2016.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.parnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

 

Göteborg den 12 februari 2016

 

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10
Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

 

Share this post on social media