Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 för Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 4 (oktober – december) 2017

 • Omsättningen uppgick till 17,0 (13,6) Mkr en ökning med 3,4 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (2,2) Mkr en ökning med 0,6 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (16,3) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 2,8 (2,2) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,7) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,29 (0,23) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 54 st vilket är lika med senaste kvartalsslut och 8 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Helåret 2017 (januari – december)

 • Omsättningen uppgick till 61,6 (46,6) Mkr, en ökning med 15,0 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,5 (7,1) Mkr en ökning med 2,4 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,4 (15,2) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 9,5 (7,1) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,3 (5,5) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 1,00 (0,75) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 54 (46) st

 

Händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser från verksamheten hittills i år finns att rapportera
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 15 mars 2018 en utdelning om 0,90 (0,75) kr per aktie

År 2017 i korthet

År 2017 var ett bra år för Diadrom, där vi om och om igen visade vår förmåga att kombinera expertis med leveransförmåga i krävande och nydanande projekt. Hos våra befintliga kunder pågår flera projekt att utveckla diagnostiksystem för nästa generations fordon och vi är väl positionerade i detta arbete. Internationellt tog vi nya projekt för krävande OEM:er och tier-one-underleverantörer inom fordonsindustrin. Ett talande exempel för vår förmåga att leverera i komplexa och innovativa projekt är Lynk & Co 01, som under slutet av 2017 blev världens snabbast säljande bil. Där var nämligen Diadrom inblandad i flera centrala utvecklingsprojekt.

Under året sålde vi dessutom flera produktlicenser av vår egen lösning för system- och mjukvaruverifikation för nästa generations fordon (Diadrom Dolphin). Två av licenserna var till kunder utanför Sverige. Under året växte vi dessutom på alla plan; i omsättning, i resultat och i antal anställda. Vår förmåga att leverera projekt och produkter inom Autotech har aldrig varit bättre. Det känns bra med tanke på att området blivit alltmer centralt.

För helåret ökade omsättning och resultat (EBIT) med över 30 % till 61 Mkr respektive 9,5 Mkr, vilket gav en vinst per aktie om 1,00 kr (0,75). Antalet anställda ökade med 8 personer till 54 från årsskiftet innan.

Under Q2 2017 genomfördes en ägarspridning (försäljning av befintliga aktier), vilket fått som effekt att handeln i aktien har ökat. Antalet aktier har varit oförändrat sedan noteringen 2007. Diadrom har heller inga banklån, goodwill eller andra immateriella tillgångar (all utveckling av egna produkter är så här långt helt kostnadsförd och tagen över resultaträkningen).

Vi står således starka inför 2018, och det är bra för att fordonsindustrin genomgår just nu en snabb och mycket investeringsintensiv förändringsprocess; drivlinan elektrifieras, graderna av aktiv förarassistans ökar (med målet riktat mot helt autonoma fordon) och tjänsteinnehållen breddas. Med få undantag är mjukvara i centrum för själva utvecklingen inom Autotech. Även inom elektrifiering och batteriteknologi är mjukvara och diagnostik centralt för att optimera utnyttjandegrad och livslängd. Precis som vi konstaterade förra året befinner sig Diadrom mitt i den här transformativa processen med vår nischade expertkompetens, växande kundreferenser och med allt starkare egna produkter.

Men även om utgångsläget är väldigt bra så står vi också inför stora utmaningar. De största utmaningarna just nu är att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och att vår växande organisation måste hantera mer komplexa projekt och leveranssituationer. Vi har idag flera olika typer av leveransformer, där en allt större del av produktionen går på export. Därtill har vi en egen produktportfölj som ska utvecklas och underhållas. Att alltid prioritera kunden är självklart, men den mer heterogena projektmiljön ställer höga krav på vår personal.

Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 15 mars 2018 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 0,90 kr per aktie (föregående år 0,75 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas mellan en ordinarie utdelning om 0,80 (0,60) kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,10 (0,15) kr per aktie. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning för 2017 publiceras den 2 mars 2018 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor. Önskas ett eget exemplar av årsredovisningen skicka ett mail till info@diadrom.se med adressuppgifter.

 

Årsstämma är planerad till 15 mars 2018 kl 15.00 (se dagens separata kallelse).

 

Delårsrapport perioden januari – mars 2018 publiceras den 20 april 2018.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

 

Göteborg den 15 februari 2018

 

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10

Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

Share this post on social media