Bokslutskommuniké 2019

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2019

 • Omsättningen uppgick till 15,7 (17,3) Mkr en minskning med 1,6 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (3,1) Mkr en minskning med 1,5 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 (18,0) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 1,6 (3,1) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,3) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,17 (0,32) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 60 st vilket är lika många anställda som senaste kvartalsslut och 2 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

 

HELÅRET 2019 (JANUARI – DECEMBER)

 • Omsättningen uppgick till 60,8 (57,8) Mkr, en ökning med 3,0 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,5 (7,2) Mkr en ökning med 1,3 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 (12,4) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 8,5 (7,2) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,6 (5,5) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,91 (0,76) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 60 (58) st

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Verksamheten har hittills under året 2020 inga väsentliga händelser att rapportera
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 23 mars 2020 en utdelning om 0,80 (0,60) kr per aktie

 

ÅR 2019 I KORTHET

2019 var ett på många sätt händelserikt och utmanande år, där de tre första kvartalen kännetecknades av en god efterfrågan på Diadroms lösnigar. Det i sin tur bidrog till en hög beläggning samt fler pågående produktkopplade projekt än föregående år. Omställningen inom fordonsindustrin mot allt aktivare förarstöd, elektrisk drivlina och ökad grad av digitalisering fortsatte med full kraft och Diadrom vann flera spännande uppdrag med kopplingar till den här utvecklingen.

 

Vi hade även stora framgångar i vår produktaffär under 2019. Produktaffärerna resulterade både i direkta leveranser av produkter och indirekta konsultprojekt med koppling till produkterbjudandet. Från 2018 och in i år 2019 fortsatte ett utvecklingsprojekt med anpassningar av produkten Diadrom Communication Stack (DCS) till HikVISION Automotive Software Co. Ltd (pressmeddelande oktober 5, 2018), samt ett utvecklingsprojekt för produkten Diadrom Dolphin till en världsledande underleverantör av fordonssystem för aktiv säkerhet (pressmeddelande oktober 5, 2018). Framgångarna fortsatte därefter med att

 • Diadrom tecknade ramavtal med en världsledande underleverantör av fordonssystem för aktiv säkerhet (pressmeddelande maj 9, 2019).
 • Diadrom erhöll en order på Diadrom Autotech Bootloader från Nippon Seiki som är världsledande på Head-Up Displays för fordonsindustrin (uppdaterat pressmeddelande juni 10, 2019).
 • Diadrom erhöll en order på licenser på Diadrom Dolphin, samt ett utvecklingsteam för att tillsammans med Semcon utveckla en aktiv säkerhetsmodul till en världsledande leverantör inom Transport as a Service (TaaS) (pressmeddelande juni 18, 2019).

 

2019 startade med en högre lönsamhet under kvartal 1 jämfört med ett ”normalår” för Diadrom.  Införsäljningsprocessen för produktrelaterade affärer är generellt längre än för konsulttjänster men de affärerna är också i normala fall lönsammare än ett genomsnittligt konsultprojekt. Det får som konsekvens att en varierande andel produktbaserade projekt ökar volatiliteten i omsättning och resultat mellan kvartalen.

 

Under det fjärde kvartalet anade vi en avmattning i efterfrågan med ett ökat kostnadsfokus rent generellt och på flera håll drog våra kunder ned på takten av inköp av externa tjänster jämfört med tidigare kvartal. Detta medförde ökade ledtider i att få ut konsulter i nya uppdrag. Vi fick samtidigt en ogynnsam mix av avslutade projekt och nyrekryteringar, som ledde till lägre beläggningsgrad än planerat (pressmeddelande november 18, 2019).

 

Trots resultatnedgången under det fjärde kvartalet ökade dock både omsättning och resultat för helåret jämfört med föregående år. Vi har också välkomnat flera nya medarbetare under året och vi växte från 58 anställda till 60 anställda trots att konkurrensen om personal var fortsatt mycket hög. Utveckling av kompetens och personal har varit ett genomgående tema under året. Dessutom har vi investerat mycket i rekrytering och trivsel, med bland annat en mycket lyckad konferensresa till Prag under våren.

 

UTDELNING

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 23 mars 2020 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 0,80 kr per aktie (föregående år 0,60 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas mellan en ordinarie utdelning om 0,70 (0,60) kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,10 (0,00) kr per aktie. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för 2019 publiceras den 9 mars 2020 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor. Önskas ett eget exemplar av årsredovisningen skicka ett mail

till info@diadrom.se med adressuppgifter.

Årsstämma är planerad till 23 mars 2020 kl 15.00 (se dagens separata kallelse).

Delårsrapport perioden januari – mars 2020 publiceras den 24 april 2020.

 

 

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

 

Göteborg den 21 februari 2020

 

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13

Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 on 21st February 2020.

Share this post on social media