Bokslutskommuniké 2020

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2020
§  Omsättningen uppgick till 13,5 (15,7) MSEK, en minskning med 2,2 MSEK
§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (1,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 15,0 (10,5) procent
§  Resultat före skatt uppgick till 2,0 (1,6) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 1,5 (1,2) MSEK
§  Vinst per aktie uppgick till 0,21 (0,17) kr

HELÅRET 2020 (JANUARI – DECEMBER)
§  Omsättningen uppgick till 41,3 (60,8) MSEK, en minskning med 19,5 MSEK
§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (8,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på   5,0 (14,0) procent
§  Resultat före skatt uppgick till 2,0 (8,5) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 1,6 (6,6) MSEK
§  Vinst per aktie uppgick till 0,21 (0,91) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4
§  Diadrom Software inleder samarbete med Intland Software (se pressmeddelande 4 december 2020)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
§  Diadrom får order från Scania på expertkonsultation för ny generation av kommunikationsramverk (se pressmeddelande 15 januari 2021)
§  Diadrom Software ansluter sig till Kvasers TA-nätverk (se pressmeddelande 22 januari 2021)
§  Diadrom får en order från en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel (se pressmeddelande 27 januari 2021)

ÅR 2020 I KORTHET
2020 ligger nu bakom oss. Det var ett för Diadrom mycket utmanande år, som helt kom att präglas av Covid-19-pandemin och dess vida effekter. Den hårda inbromsningen i ekonomin under våren slog hårt mot industrin. Det fick i sin tur OEM:er att omgående bromsa all typ av aktivitet som inte var helt central för den dagliga driften. Man pausade projekt, avbröt kontrakt och bantade ordrar och inköp över hela linjen. Så till den milda grad att man nu nästan ett år senare kan se obalanser i värdekedjan när efterfrågan återkommit. Något som inte minst syns på komponentsidan där bristen på halvledare lett till att flera OEM:er tvingats dra ned på produktionen.

Även våra kunder vidtog drastiska åtgärder under våren, vilket fick till följd att efterfrågan av konsulttjänster föll i en omfattning och hastighet som till och med slog finanskrisens hårda inbromsning under våren 2009. Inom loppet av bara någon vecka entledigades närmare halva konsultstyrkan. Vi tvingades därmed omgående att anpassa verksamheten till helt nya förutsättningar, vilket vi också gjorde i ett omfattande åtgärdspaket.

Under våren ställde vi också om verksamheten till arbete på distans och digital samverkan. Vi var dock väl förberedda för denna omställning då Diadrom sedan länge arbetat mot kunder på distans.

FJÄRDE KVARTALET
Omsättningen påverkades av lägre volymer till följd av covid-19-pandemin och de omstruktureringar Diadrom genomfört tidigare under året.

Under det fjärde kvartalet såg vi dock en början på återhämtning av marknaden, med ökad investeringsvilja från de största kunderna. Det ledde till en högre beläggning och lönsammare projekt än vad vi tidigare förväntat oss. Det tillsammans med de omställningar som Diadrom genomfört tidigare under året ledde till att det fjärde kvartalet kunde avslutas med en omsättning på 13,5 MSEK (15,7 MSEK), ett rörelseresultat (EBIT) på 2,0 MSEK (1,6 MSEK) och en rörelsemarginal på 15,0% (10,5%).

Den successivt ökade investeringsviljan hos våra kunder ledde även till att rekryteringsaktiviteterna återupptogs i slutet under fjärde kvartalet.

HELÅRET 2020
År 2020 blev följaktligen ett mycket utmanande år för Diadrom då den globala pandemin skapade en hel del problem och svårigheter. OEM:er och underleverantörer inom fordonsindustrin tvingades vidta drastiska åtgärder i sin produktion och produktutveckling, vilket ledde till att efterfrågan av konsulttjänster inom fordonsindustrin minskade dramatiskt vid skiftet av första och andra kvartalet.

Omfattande neddragningar av konsultuppdrag hos Diadroms största kunder i kombination med uppskjutna inköp av produktlicenser och större projekt tvingade Diadrom att anpassa verksamheten genom korttidsarbete och minskning av personal. Allt för att minska bolagets kostnader och anpassa verksamheten till en långt mer riskabel miljö.

Under året arbetade vi kontinuerligt med att effektivisera processer och arbetssätt, samt med väsentligt ökad kostnadsreducering. Mot bakgrund av stora förändringar i beläggningssituationen beslutades det på årsstämman att ingen aktieutdelning skulle ske.
Allt för att säkerställa den högsta möjliga beredskapen och handlingsutrymmet i en mycket osäker situation.

Trots den tuffa marknadssituationen erhöll Diadrom en betydande tilläggsorder från Nippon Seiki under andra kvartalet. Orderns syftade till att utöka stödet i produkten Diadrom Autotech Bootloader (DAB) för att även innefatta GMSL2. Detta var en viktig del i vidareutvecklingen av DAB då GMSL2 är nästa generations höghastighetsteknik som kommer att användas i framtidens fordonsplattformar.

Den låga efterfrågan på konsulttjänster, produktrelaterade projekt och licensaffärer hos Diadroms största kunder fortgick in i tredje kvartalet. Trots den hårda inbromsningen och de stora omställningarna vi tvingades till, levererade vi ett nollresultat under tredje kvartalen. Det var över våra egna förväntningar. Att åstadkomma detta krävde stora insatser och ett mycket starkt engagemang av medarbetare och ledning.

Under det fjärde kvartalet hade Diadrom en positiv utveckling på omsättning och resultat jämfört med de två föregående kvartalen som en konsekvens av ökad investeringsvilja från våra största kunder. Detta ledde till att vi kunde visa på ett positivt resultat och marginal för året som helhet och göra ett starkt avslut på året.

Diadrom tecknade även ett icke-exklusivt partnerskap med INTLAND SOFTWARE GmbH, som konsult- och teknikpartner för deras Application Lifecycle Management (ALM) plattform. I och med detta samarbete kommer testautomationsverktyget Diadrom Dolphin stödja denna plattform, vilket kommer att hjälpa våra kunder att koppla tester och valideringar till krav för fullständig spårbarhet under hela utvecklingsprocessen för produkter med inbyggda system.
 
FRAMTIDSUTSIKTER FÖR 2021
År 2020 var ett utmanande år och även om vi såg en återhämtning under det fjärde kvartalet med ökad optimism hos våra kunder är framtiden fortfarande oviss då vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Trots det känner vi optimism för det kommande året.

På fordonsmarknaden och i delar av industrin har efterfrågan från slutkunderna återkommit i snabb takt under slutet av året. Det i sin tur har stabiliserat marknaden för underleverantörer så som Diadrom. Det är dock svårt att avgöra hur ihållande den positiva effekten är eftersom det finns ett underskott att ta igen efter nedstängningar, uppskjutna investeringar och uppskjuten konsumtion.

Den ökade marknadsaktiviteten omfattar efterfrågan inom alla delar av Diadroms verksamhet – konsulttjänster, projekt och produkter. Som ett tecken på detta inledde vi det nya året med en order från Scania på expertkonsultation för en ny generation av kommunikationsramverk, samt med en order från en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Även denna order rörde expertkonsultation för vidareutveckling av produktionsnära system.

Till den cykliska återhämtningen ska man sedan lägga den långsiktiga trenden mot ökad digitalisering och elektrifiering av kapitalvaror så som fordon. Våra kunder inom fordonsindustrin har flera ambitiösa projekt som sträcker sig över flera år, bland annat för att elektrifiera drivlinan, höja graden av aktiv förarassistans och säkerhet, samt för att utveckla nya tjänster kring sina produkter.

Många av de här projekten var tidigare pausade men ser nu ut att starta upp igen under 2021. Det gäller särskilt inom fordonsindustrin, som står inför stora regulatoriska utmaningar med ökade krav på miljöskydd och säkerhet.

Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom Diagnostik av Autotech är vi mycket konkurrenskraftiga och kan dessutom bygga vidare på vår produktportfölj nära våra kunder. Diadroms produkter har fått fortsatt uppmärksamhet av flera befintliga och potentiella kunder, vilket kommer att leda till fler produktkopplade affärer i takt med att de långsiktiga utsikterna stabiliseras.

Som ett led i att ständigt förbättra och komplettera vårt produkterbjudande för att möta våra kunders behov, tecknade Diadrom i början av året ett avtal med Kvaser där vi anslöt oss till Kvasers Technical Associate (TA) nätverk. Som TA kommer Diadrom implementera stöd för Kvasers hårdvarugränssnitt i testautomationsverktyget Diadrom Dolphin. Det kommer att hjälpa våra kunder att ansluta alla Kvasers hårdvarugränssnitt till Diadrom Dolphin.

En ökad framtidstro och investeringsvilja hos våra kunder i kombination med att vi kommit igång med rekryteringsaktiviteterna igen, gör oss övertygade om att 2021 kommer att innebära att Diadrom kommer att växa. Det efter ett turbulent 2020. Vi kommer att se nya framgångar i form av spännande projekt, innovativa koncept, och ta oss ann nya utmaningar och nya kunder. Vi räknar också med att vi kommer att se en ökad uppmärksamhet kring Diadroms kärnområde – Diagnostik av Autotech – i takt med att digitaliseringen och elektrifieringen fortgår.

Vi är mycket stolta över hur det starka teamet av medarbetare har hanterat de stora utmaningar och den osäkra situation som 2020 förde med sig. Ledningsgruppen har med starkt engagemang hanterat ett turbulent år av historiska proportioner. Vi vill rikta ett stort tack för dessa fantastiska insatser. Vi är oerhört stolta över att vi tillsammans på Diadrom har lyckats återhämta oss och leverera ett så starkt slut på 2020.

Vi inleder 2021 med ett positivt momentum och ser fram emot ett 2021 präglat av framtidstro och tillväxt!

UTDELNING
Styrelsen har beslutat att tidigare publicerat förslag på datum till årsstämma ska flyttas till den 29 juni 2021.

Trots en återhämtning under det fjärde kvartalet 2020 med ökad optimism hos våra kunder är framtiden fortfarande oviss då vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Styrelsen vill därför avvakta marknadsutvecklingen som en försiktighetsåtgärd innan frågan om utdelning tas upp. Styrelsen avser att utvärdera frågan om utdelning efter utgången av maj månad.

Som en försiktighetsåtgärd utgick inte någon aktieutdelning under 2020. Det följde av den stora
osäkerhet som då rådde över utvecklingen av covid-19.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021                                 14 MAJ 2021
§  ÅRSSTÄMMA 2021                                                                          29 JUNI 2021
§  DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2021                                         27 AUGUSTI 2021
§  DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2021                              29 OKTOBER 2021

Årsredovisning för 2021 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor den 8 juni 2021. Önskas ett tryckt exemplar av årsredovisningen ber vi er maila ert namn och adressuppgifter till info@diadrom.se.

CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Göteborg den 12 mars 2021

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

Share this post on social media