DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2020

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2020

 • Omsättningen uppgick till 7,5 (16,8) Mkr en minskning med 9,3 Mkr eller 55,2 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med -3,5 Mkr till -1,4 (2,1) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till -18,0 (12,8) procent
 • Resultat före skatt uppgick till -1,4 (2,1) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (1,7) Mkr
 • Vinst per aktie för kvartal 2 uppgick till -0,15 (0,23) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 44 st vilket är 13 personer mindre jämfört med det senaste kvartalsslut och 12 personer mindre jämfört med motsvarande period föregående år

 

KVARTAL 1 – 2 (JANUARI – JUNI) 2020

 • Omsättningen uppgick till 20,1 (32,2) Mkr en minskning med 12,1 Mkr eller 37,5 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 4,4 Mkr till 0,1 (4,5) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 (14,0) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 0,1 (4,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,0 (3,6) Mkr
 • Vinst per aktie för kvartal 1-2 uppgick till 0,01 (0,49) kr
 • Årsstämma genomfördes den 23 mars 2020 där årsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag om att ingen utdelning skall lämnas för 2019. Styrelsens tidigare förslag om 0,80 kr per aktie i utdelning återtogs därmed.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2

 • Diadrom har nått en överenskommelse med berörda fackförbund att införa korttidsarbete, som leder till en minskning av arbetstiden för cirka 30 medarbetare (se pressmeddelande 3 april 2020).
 • Diadrom erhåller betydande tilläggsorder från Nippon Seiki avseende ett utvecklingsprojekt för att utöka stödet för bolagets produkt Diadrom Autotech Bootloader (DAB) (se pressmeddelande 13 maj 2020).
 • Diadrom verkställer uppsägningar efter avslutade fackliga förhandlingar (se pressmeddelande 19 maj 2020).
 • Diadrom förutser ett lägre rörelseresultat för andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019 (se pressmeddelande 28 maj 2020).

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter periodens utgång var 16 medarbetare berörda av korttidsarbete. Per 1 september berörs 6 medarbetare av korttidsarbete.
 • Diadrom fortsätter följa händelseutvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera påverkan som orsakas av COVID-19.

 

 

INFORMATION OM ANDRA HALVÅRET 2020

 

 • Bolaget förutser en fortsatt svag efterfrågan under andra halvåret 2020 och resultatet för dessa kvartal förväntas bli lägre jämfört med motsvarande period 2019.

 

VD-KOMMENTARER:

Den globala avmattningen inom fordonsindustrin i spåren av COVID-19-pandemin fortgick in i kvartal 2 med en kraftig inbromsning i efterfrågan på konsulttjänster hos bolagets huvudkunder. Dessutom var efterfrågan på nya produktrelaterade projekt och licensaffärer avvaktande. Till följd av detta minskade nettoomsättningen under kvartalet med 9,3 Mkr.

 

Med anledning av rådande omständigheter tvingades bolaget under kvartalet att anpassa verksamheten genom implementering av korttidsarbete, men även till åtgärder som minskade personalstyrkan genom uppsägningar på grund av arbetsbrist. Dessa åtgärder har minskat bolagets kostnader och risk.

 

Kostnader för avslutade anställningar togs i sin helhet under andra kvartalet och uppgick till 1,6 Mkr. De nu tagna kostnaderna för avslutade uppsägningar som verkställs först under kvartal 3 och 4, 2020 uppgår till 0,9 Mkr.

 

Personalkostnaderna har under kvartalet även reducerats med hjälp av statliga stödåtgärder, primärt kopplade till korttidsarbete, om 1,5 Mkr.

 

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2020 uppgick till -1,4 Mkr (2,1 Mkr).

 

Diadroms finansiella ställning är fortsatt mycket stark med en kassa på 17,9 Mkr. De åtgärder som tagits under första halvåret ger bolaget mycket goda förutsättningar att anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen och samtidigt öka satsningen på de egna produkterna.

 

Trots den tuffa marknadssituationen erhöll bolaget en betydande tilläggsorder från Nippon Seiki under kvartalet. Ordern avser ett utvecklingsprojekt som syftar till att utöka stödet för produkten Diadrom Autotech Bootloader (DAB). Flertalet av företagets produkter har under senaste tiden fått mer uppmärksamhet internationellt, vilket bör leda till nya produktkopplade affärer när marknadsläget successivt förbättrats.

 

Marknaden och den framtida konjunkturutvecklingen bedöms dock fortsatt som osäker, med ökad konkurrens i och med färre projekt och med en svårare arbetssituation på grund av de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av COVID-19. Bolaget förutser därför en fortsatt avvaktande efterfrågan under andra halvåret 2020 och resultatet för dessa kvartal förväntas bli lägre jämfört med motsvarande period 2019.

 

På längre sikt är dock förutsättningarna goda. Fordonsindustrin står inför stora utmaningar med ökade krav på miljöskydd, elektrifiering, mobilitetstjänster, utveckling av nya fordonsplattformar och allt mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans (ADAS). Det är därför ledningens fortsatta övertygelse att Diadroms fokusområde, som är diagnostik av Autotech (on/off -board mjukvara, diagnostik och verifiering), med vår nischkompetens och fokuserade produkterbjudande inom Autotech är mycket aktuellt och eftertraktat.

ÅRSSTÄMMA

Den 23 mars 2020 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressmeddelande 2020-03-23).

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

23 oktober 2020            Delårsrapport Q3 2020

26 februari 2021            Bokslutskommuniké 2020

 

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

 

Göteborg den 28 augusti 2020

 

 

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13

Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 08.00.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 on 28th of August 2020.

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se

Share this post on social media