DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2020

DIADROM HOLDING AB (PUBL)
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2020 

 KVARTAL 1 (JANUARI – MARS) 2020  

 • Omsättningen uppgick till 12,6 (15,4Mkr en minskning med 2,8 Mkr eller 18,2 procent  
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,0 Mkr till 1,4 (2,4Mkr 
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,1 (15,3) procent 
 • Resultat före skatt uppgick till 1,4 (2,4) Mkr 
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 (1,9Mkr 
 • Vinst per aktie för kvartal 1 uppgick till 0,15 (0,26) kr 

Vinst per aktie för helåret 2019 uppgick till 0,91 (0,76) kr  

 • Antalet anställda vid periodens utgång är 57 st. vilket är samma antal anställda som motsvarande period föregående år och 3 st. färre än det senaste kvartalsslut 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1  

 • Diadrom omfattas av neddragningar hos kund i spåren av den pågående COVID-19-pandemin (se pressmeddelande 20 mars 2020). 
 • Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) drar tillbaka förslag om utdelning mot bakgrund av stora förändringar i beläggning (se pressmeddelande 23 mars 2020). 
 • Mot bakgrund av rådande osäkerhet och negativ utveckling på marknaden har årsstämman 2020 beslutat att gå på styrelsens förslag om att ingen utdelning för 2019 skall lämnas. Styrelsens tidigare förslag om 0,80 kronor per aktie i utdelning återtogs därmed. (se pressmeddelande 23 mars 2020) 
 • Diadrom varslar om uppsägning på grund av arbetsbrist orsakad av COVID-19 (se pressmeddelande 24 mars 2020). 
 • Diadrom förutser lägre resultat för första kvartalet 2020 (se pressmeddelande 25 mars 2020). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

 • Diadrom har nått en överenskommelse med berörda fackförbund att införa korttidsarbete, som leder till en minskning av arbetstiden för cirka 30 medarbetare (se pressmeddelande 3 april 2020).
   
 • Diadrom fortsätter följa händelseutvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera påverkan som orsakas av COVID-19.  

INFORMATION OM KVARTAL 2 

 • Resultat och omsättning för kommande kvartal kommer att belastas av att företaget i slutet av första kvartalet drabbades av stora konsultneddragningar hos kund. Detta kommer att delvis motverkas av de åtgärder som företaget vidtagit så som varsel om 25 tjänster på grund av arbetsbrist, avslut av provanställningar och implementering av korttidsarbete.
   
 • Bolaget avser att återkomma med mer information när ledningen bättre kartlagt hur stor påverkan kan komma att bli kommande kvartal

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN  

28 augusti 2020Delårsrapport Q2 2020 

23 oktober 2020Delårsrapport Q3 2020 

 

CERTIFIED ADVISER 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.  

 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.  

 

 

 

Göteborg den 24 april 2020 

 

 

Carl Johan Andersson, VD 

Diadrom Holding AB (publ) 

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg 

Tel: 031-774 11 00 

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta: 

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13 

Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08.00 

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 on 24th April 2020. 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt– och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se 

Share this post on social media