DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2018

 • Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en minskning med 1,9 Mkr eller 15,0 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,5 Mkr till 0,3 (1,8) Mkr
 • Rörelsemarginalen minskade med 11,4 procentenheter till 2,8 (14,2) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 0,3 (1,8) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (1,4) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,03 (0,19) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 59 st vilket är 3 st fler än senast kvartalsslutet och 5 st fler än motsvarande tid föregående år.

 

KVARTAL 1 – 3 (JANUARI – SEPTEMBER) 2018

 • Omsättningen uppgick till 40,5 (44,6) Mkr, en minskning med 4,1 Mkr eller 9,1 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 2,6 Mkr till 4,1 (6,7) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 (14,9) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 4,1 (6,7) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (5,2) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,56 (0,71) kr. För helåret 2017 uppgick vinst per aktie till 1 kr
 • Årsstämma genomfördes den 15 mars där en utdelning om 0,90 kr per aktie, totalt 6 553 476 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 22 mars 2018.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Diadrom får order på Diadrom Dolphin från världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet (se pressrelease 2018-10-05)
 • Diadrom får order från världsledande underleverantör av kamerasystem (se pressrelease 2018-10-05)
 • Vinstvarning lämnades för kvartal 3 (se pressrelease 2018-10-07)

 

PERIODEN I SAMMANDRAG (JANUARI – SEPTEMBER) 2018

 Kvartal 3 blev en stor besvikelse resultatmässigt främst beroende på hårdvaruproblem i ett större projekt. Detta har inneburit att vi belastat resultat i kvartal 3 med en reservation. Vi kraftsamlar nu för att leverera projektet till kund snarast möjligt samt förhandlar med leverantören av hårdvaran gällande ersättning för den uppkomna situationen. Även ett antal projekt-omställningar och nyrekryteringar i anslutning till sommaren påverkar resultatet negativt under kvartal 3.

 

Aktiviteten har dock varit mycket hög under tredje kvartalet. Vi har välkomnat flera nya medarbetare och träffat fler potentiella kunder, både inhemska och internationella, till våra produkter än vid något annat kvartal tidigare. Som ett resultat av detta arbete kunde vi den 5 oktober meddela att vi vunnit två produktaffärer inom diagnostik av Autotech. Den ena affären baseras på Diadrom Dolphin och är mot en världsledande underleverantör av system för aktiv fordonssäkerhet (som önskar vara anonym). Den andra affären baseras på både Diadrom DCS och på Diadrom Dolphin och är mot kinesiska HIKVISION – en världsledare underleverantör inom kamerasystem.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

 • Bokslutskommuniké 2018 publiceras den 14 februari 2019
 • Årsstämma planeras till 14 mars 2019 kl. 15.00
 • Kvartalsrapport januari – mars 2019 publiceras den 26 april 2019

 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

Göteborg den 19 oktober 2018

Henrik Fagrell, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10

Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

 

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08.00

Om Diadrom

Diadrom är ett mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North.

Share this post on social media