DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2019

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2019
• Omsättningen uppgick till 12,9 (10,6) Mkr en ökning med 2,3 Mkr eller 21,7 procent
• Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,0 Mkr till 2,3 (0,3) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 (2,8) procent
• Resultat före skatt uppgick till 2,3 (0,3) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 1,8 (0,2) Mkr
• Vinst per aktie för kvartal 3 uppgick till 0,25 (0,03) kr
• Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 60 st vilket är 4 st fler jämfört med det senaste kvartalsslut och 1 st fler jämfört med motsvarande period föregående år

KVARTAL 1 – 3 (JANUARI – SEPTEMBER) 2019
• Omsättningen uppgick till 45,1 (40,5) Mkr en ökning med 4,6 Mkr eller 11,4 procent
• Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,8 Mkr till 6,9 (4,1) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 (10,1) procent
• Resultat före skatt uppgick till 6,9 (4,1) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 5,4 (3,2) Mkr
• Vinst per aktie för kvartal 1–3 uppgick till 0,74 (0,44) kr
• Årsstämma genomfördes den 14 mars 2019 där en utdelning om 0,60 kr per aktie, totalt 4 368 984 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 21 mars 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3
Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera under kvartal 3.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Verksamheten har hittills inga väsentliga händelser att rapportera efter kvartal 3 i år.

 

VD-KOMMENTAR:

Den höga aktiviteten under första halvåret fortgick in i kvartal 3. Kvartalet kännetecknades också av god beläggning trots att det inkluderar majoriteten av sommarens semesterperiod. Det pågick också fler produktkopplade projekt jämfört med föregående års kvartal 3.

 

Sammantaget resulterade den goda beläggningen samt de produktkopplade projekten till att både omsättning och resultat blev högre under kvartal 3 än under kvartal 3 föregående år (och året dessförinnan). Fortsatt prispress råder, men tack vare den högre beläggningen och den större andelen produktkopplade affärer höll vi en god marginal.

 

Vi fortsätter att investera i vår rekryteringsprocess och vi har välkomnat flera nya medarbetare efter semestern trots att konkurrensen om personal är fortsatt mycket hård. Rekrytering och utveckling av vår personal är fortsatt i centrum för att vi ska kunna möta våra kunders behov.

 

Marknadsläget framåt är osäkert då fordonsindustrin står inför stora utmaningar med ökade krav på miljöskydd, elektrifiering och allt mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans. Samtidigt är ökad digitalisering en genomgående trend. Diadroms fokusområde, som är diagnostik av Autotech (on/off -board mjukvara, diagnostik och verifiering), är fortsatt högt eftertraktat. Det råder kostnadsfokus genom hela fordonsindustrin och man drar på många håll ned sina inköp av externa tjänster. Detta medför att det tar något längre tid att få konsulter i uppdrag än tidigare och prispressen är särskilt tydlig på konsulttjänster. Men tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom diagnostik av Autotech ser vi trots det tuffare marknadsläget gott om affärsmöjligheter, både på hemmaplan och internationellt.

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

21 februari 2020                  Bokslutskommuniké 2019

23 mars 2020                       Årsstämma

24 april 2020                       Delårsrapport Q1 2020

 

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

Göteborg den 18 oktober 2019

 

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13

Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 08.00.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 on 18th October 2019.

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se

Share this post on social media