Delårsrapport perioden april – juni 2018

Kvartal 2 (april – juni) 2018

 • Omsättningen uppgick till 15,0 (16,8) Mkr, en minskning med 1,8 Mkr eller 10,7 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev i princip oförändrat och uppgick till 2,0 (2,1) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,7 (12,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 2,0 (2,1) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (1,7) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,22 (0,23) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 56 st vilket är 3 st fler än senaste kvartalsslut och 2 st fler än motsvarande tid föregående år

Kvartal 1-2 (januari – juni) 2018

 • Omsättningen uppgick till 29,9 (32,1) Mkr, en minskning med 2,2 Mkr eller 6,8 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 3,8 (4,9) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 (15,2) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 3,8 (4,9) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (3,8) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,41 (0,52) kr. För helåret 2017 uppgick vinst per aktie till 1 kr
 • Årsstämma genomfördes den 15 mars 2018 där en utdelning om 0,90 kr per aktie, totalt 6 553 476 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 22 mars 2018.

Perioden i sammandrag (januari – juni 2018)

Aktiviteten var hög under första halvåret. Mycket arbete lades på rekrytering samtidigt som försäljningsresurser investerades inom produktområdet med särskilt fokus på Kina. Diadrom är ett bolag med både en konsultaffär och en produktbaserad affär. Produktaffären är mycket lovande då den tar bolaget ut på den internationella marknaden för Autotech, och då särskilt för kritiska områden som rör kvalitetssäkring och diagnos av fordonsrelaterade system. Långa införsäljningscykler gör dock att dessa affärer kräver ganska stora marknadsresurser och att projekten kommer stötvis, vilket ofta skapar problem för beläggningen i resten av organisationen. Vi upplever nu en sådan period, vilket syns i en lägre fakturering per anställd. Att vi nu dessutom investerar en hel del i nyrekrytering gör det troligt att fakturering per anställd kommer fortsatta att falla under en period framöver.

 

Marknadsläget är gynnsamt men rekryteringssituationen är fortsatt mycket krävande, inte minst då inskolning skapar en intäktslös period. På lång sikt är det dock ledningens övertygelse att kombinationen av konsult och produktaffär skapar mest värde för aktieägarna, även om den resulterar i en högre volatilitet i den samlade affären och på kortare sikt kan leda till lägre intjäning och resultat.

Kommande rapporttillfällen

19 oktober 2018            Delårsrapport Q3 2018

14 februari 2019            Bokslutskommuniké 2018

 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

 

Göteborg den 24 augusti 2018

 

Henrik Fagrell, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10

Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

Share this post on social media