Delårsrapport perioden jan – juni 2013

Delårsrapport perioden januari-juni 2013
Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 2 (april – juni) 2013

·         Omsättningen uppgick till 15,8 (14,4) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr eller 10 procent
·         Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 Mkr till 3,0 (2,9) Mkr
·         Rörelsemarginalen uppgick till 19,1 (20,2) procent
·         Resultat före skatt uppgick till 3,0 (2,9) Mkr
·         Resultat efter skatt uppgick till 2,4 (2,2) Mkr
·         Vinst per aktie uppgick till 0,33 (0,30) kr
·         Antalet anställda vid periodens utgång är 58 st vilket är lika med senaste kvartalsslut och motsvarande tid föregående år

Kvartal 1-2 (januari – juni) 2013

·         Omsättningen uppgick till 31,5 (28,9) Mkr, en ökning med 2,6 Mkr eller 9 procent
·         Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,3 Mkr till 7,2 (6,9) Mkr
·         Rörelsemarginalen uppgick till 23,0 (24,0) procent
·         Resultat före skatt uppgick till 7,3 (7,0) Mkr
·         Resultat efter skatt uppgick till 5,7 (5,2) Mkr
·         Vinst per aktie uppgick till 0,78 (0,71) kr. För helåret 2012 uppgick vinst per aktie till 1,39 kr
·         Årsstämma genomfördes den 21 mars där en utdelning om 1,00 kr per aktie, totalt 7.281.640 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 2 april 2013

Perioden i sammandrag (januari – juni 2013)

Det första halvåret 2013 har präglats av fortsatt stabil efterfrågan och hårt arbete med att leverera komplexa projekt till krävande kunder. Periodens resultat är det högsta i bolagets historia.

Diadrom har fyra marknadssegment: Personvagnar, tunga fordon, transport och försvar. Efterfrågan inom respektive segment har under perioden varit intakt. Samtidigt är det fortsatt komplicerat att förutse hur efterfrågan på marknaden kommer att utvecklas den närmaste tiden. Eftersom vår ambition är att växa under god lönsamhet så kommer vi att fortsätta rekrytera, expandera och investera varsamt, och noggrant följa marknadens utveckling.

Vår bedömning kvarstår att vårt fokusområde diagnostik kommer att fortsätta utvecklas starkt långsiktigt. Allt fler produkter styrs med inbyggda IT-system och behovet av diagnostik kommer därför att växa kontinuerligt.

Trots det svårbedömda läget på marknaden så är konkurrensen om duktiga medarbetare fortsatt hård. Det tar mycket tid och arbete att hitta medarbetare som motsvarar våra krav.

Som tidigare rapporterats söker vi oss allt mer utomlands i vår marknadsbearbetning. En anledning är vårt produkterbjudande DiagStudio som gör det möjligt att erbjuda och leverera programvara och projekt i nya geografier. Eftersom DiagStudio är en produkt med strategisk betydelse för kunden så är försäljningscykeln lång.

Årsstämma

Den 21 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2013-03-21).

För fullständig rapport se Investor Relations – Rapporter

Share this post on social media