Delårsrapport perioden januari – juni 2015

Kvartal 2 (april – juni) 2015

 • Omsättningen uppgick till 10,3 (13,4) Mkr, en minskning med 3,1 Mkr eller 23,1 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 0,5 (1,6) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,7 (11,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 0,5 (1,6) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (1,2) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,05 (0,17) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 53 st vilket är 1 fler än senaste kvartalsslut men 1 st färre än motsvarande tid föregående år

Kvartal 1-2 (januari – juni) 2015

 • Omsättningen uppgick till 24,0 (27,6) Mkr, en minskning med 3,6 Mkr eller 13,0 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,5 Mkr till 2,9 (4,4) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,2 (16,0) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 3,0 (4,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (3,5) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,32 (0,48) kr. För helåret 2014 uppgick vinst per aktie till 0,98 kr
 • Årsstämma genomfördes den 19 mars där en utdelning om 1,00 kr per aktie, totalt         7.281.640 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 26 mars 2015

Perioden i sammandrag (januari – juni 2015)

Den svagare omsättningen och resultat jämfört med föregående år som konstaterades under första kvartalet 2015 har fortsatt under kvartal två. En kombination av lägre beläggning, projektomställningar och ett ökat antal föräldraledigheter utgör huvudorsakerna bakom den svagare utvecklingen. Vår bedömning är att det högre uttaget av föräldraledigheter som präglat hela första halvåret 2015 kommer att normaliseras efter sommaren.

Efterfrågan har varit fortsatt stabil avseende bolagets tjänster och vi har sett ett ökat intresse från gamla och nya kunder både inom Sverige som internationellt.

Vi har under senaste kvartalet lyckats ta hem två spännande kontrakt, som visar på bolagets spetskompetens inom diagnostikområdet. Det ena uppdraget är att ta fram en diagnostiklösning inom aktiv säkerhet för personbilar för en asiatisk kund. Det andra uppdraget syftar till att ta fram en diagnostiklösning för förbyggande underhåll inom tågsektorn för en internationell kund. Båda dessa områden är utmärkta exempel på där behovet av diagnostik är under tillväxt.

Vår bedömning kvarstår att marknaden för diagnostik kommer att utvecklas väl under lång tid. För att ta vara på de möjligheter detta leder till fortsätter arbetet med att utveckla vår produkt Diag Studio® såväl som satsningen på marknadsaktiviteter utanför Diadroms redan inarbetade kundsegment.

Årsstämma

Den 19 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2015-03-19).

Kommande rapporttillfällen

16 oktober 2015    –     Delårsrapport Q3 2015

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

För fullständig rapport se Investor Relation – Rapporter eller tryckhär.

Göteborg den 21 augusti 2015

Henrik Fagrell, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10

Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

Share this post on social media