Delårsrapport perioden januari-mars 2014

Kvartal 1

  • Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr till 2,8 (4,2) Mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 20,1 (26,8) procent
  • Resultat före skatt uppgick till 2,9 (4,3) Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (3,3) Mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 0,31 (0,46) kr
  • Årsstämma genomfördes den 20 mars där en utdelning om 1,40 kr per aktie, totalt 10.194.296 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 28 mars 2014.
  • Antalet anställda vid periodens utgång är 57 st vilket är 1 st färre än vid senaste kvartalsslut och vid motsvarande tid föregående år.

Perioden i sammandrag (januari – mars 2014)

Periodens omsättning och resultat är lägre än för motsvarande period förra året men en förbättring jämfört med det tredje och fjärde kvartalet 2013. De främsta anledningarna till det sämre resultatet är en generellt sett lägre efterfrågan på marknaden samt att etableringen i Mälardalen ännu inte bidrar positivt till vårt resultat.

Vår bedömning kvarstår dock att marknaden för diagnostik kommer att fortsätta att utvecklas under lång tid. För att kapitalisera på den trenden samt möjliggöra nya typer av affärer bortom traditionell ”konsulting”, så fortsätter vi arbetet med vår produkt Diag Studio. Vi har under perioden gjort en betydande affär baserat på Diag Studio. Kunden är en OEM inom fordonsindustrin. Vid sidan av nya typer av affärer så är vår förhoppning att Diag Studio ska hjälpa oss att nå nya kunder i nya geografier.

Vi bedömer fortsatt att marknaden är mer avvaktande än tidigare. Stora FoU-tunga spelare på marknaden har aviserat återhållsamhet och i vissa fall neddragningar. Det har påverkat efterfrågan samt i vissa fall lett till prispress. Att sia om marknadens utveckling i det korta perspektivet anser vi vara mycket svårt. Vi måste fortsätta att vara beredda på både positiva och negativa förändringar.

Årsstämma

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

För fullständig rapport se Investor Relation – Rapporter eller tryckhär.

Share this post on social media