Delårsrapport perioden januari – mars 2017

Kvartal 1 2017

  • Omsättningen uppgick till 15,3 (10,6) Mkr en ökning med 4,7 Mkr eller 43 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,3 Mkr till 2,7 (1,4) Mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 18,0 (12,8) procent
  • Resultat före skatt uppgick till 2,7 (1,4) Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,1) Mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 0,29 (0,15) kr
  • Årsstämma genomfördes den 16 mars där en utdelning om 0,75 kr per aktie, totalt 5 461 230 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 23 mars 2017.
  • Antalet anställda vid periodens utgång är 51 st vilket är fem fler än jämfört med senaste kvartalsslut och fyra fler än vid motsvarande tid föregående år.

Händelser efter periodens slut

  • Diadrom får order inom automatiserad verifiering för global fordonsunderleverantör (press release 2017-04-03)

Perioden i sammandrag (januari – mars 2017)

Det första kvartalet kännetecknades av god efterfrågan och bra beläggning. Aktivitetsnivån i Göteborgsregionen är hög, särskilt på personbilssidan och vi ser flera ambitiösa initiativ kopplat till ”Advanced Driver Assistance Systems” (ADAS) och självkörande fordon. Dessutom får Diadrom ett allt bättre nätverk internationellt där vi nu regelbundet deltar i autotechprojekt tillsammans med stora internationella teknikleverantörer till fordonsindustrin. Aktiviteten inom övriga segment (ffa. försvar, flottoperatörer och industri) bedöms ligga kvar på en oförändrad nivå mot tidigare kvartal.

Under perioden syntes positiva effekter av den satsning på personalfrågor inklusive rekrytering som intensifierades under hösten bl.a. genom att antalet anställda konsulter ökade med 5 personer under senaste kvartalet. Det är hård konkurrens om erfarna medarbetare vilket fortsatt är en utmaning för oss.

Efter kvartalets utgång vann Diadrom ett utvecklingsprojekt för en internationell underleverantör inom fordonsindustrin av asiatisk härkomst. Projektet bygger på Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin och affären innehåller en licenskomponent.

Årsstämma

Den 16 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2017-03-16).

Kommande rapporttillfällen

25 augusti 2017             Delårsrapport Q2 2017

20 oktober 2017            Delårsrapport Q3 2017

 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

För fullständig rapport se Investor Relation – Rapporter eller tryck här.

 

Göteborg den 21 april 2017

Henrik Fagrell, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10

Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 08.00

 

Share this post on social media