Delårsrapport perioden januari – september 2014

Kvartal 3 (juli – september) 2014

 • Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 1,7 (1,5) Mkr
 • Rörelsemarginalen ökade med 2,4 procentenheter till 15,2 (12,8) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 1,7 (1,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (1,2) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,19 (0,16) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 55 st vilket är 1 färre än senaste kvartalsslut och 2 st färre än motsvarande tid föregående år.

Kvartal 1-3 (januari – september) 2014

 • Omsättningen uppgick till 38,9  (43,1) Mkr, en minskning med 4,2 Mkr eller 10 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 2,6 Mkr till 6,1 (8,7) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,8 (20,2) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 6,2 (8,8) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,8 (6,9) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,66 (0,95) kr. För helåret 2013 uppgick vinst per aktie till 1,03 kr
 • Årsstämma genomfördes den 20 mars där en utdelning om 1,40 kr per aktie, totalt  10.194.296 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 28 mars 2014

Perioden i sammandrag (januari – september 2014)

Sommarmånaderna präglades av låg aktivitet men under augusti startade flera sedan tidigare planerade projekt. Som en konsekvens av detta förbättrades resultatet för kvartal 3 något, trots en minskad omsättning. Osäkerheten på marknaden har varit fortsatt stor och våra kunder har därför varit försiktiga med att investera. Ett antal stora utvecklingsprojekt ger oss dock stabilitet i efterfrågan den kommande tiden. Vårt arbete med försäljning har haft ett stort fokus och vi upplever att varje affär kräver hårt arbetet för att nå avslut.

Arbetet med vår produkt Diag Studio® har huvudsakligen haft två spår. Det första är färdigställandet av en leverans (pressrelease 2014-04-16) och fortsatt vidareutveckling av erbjudandet till stora kunder. Det andra är arbetet med att utveckla ett erbjudande mot mindre företag med lägre mognadsgrad inom diagnostik än våra befintliga kunder. Vår målsättning med Diag Studio® är att skapa en ny affär på en ny marknad och därmed komplettera vår konsultaffär.

Vår ambition är fortsatt att växa under god lönsamhet. Vi kommer därför att fortsätta rekrytera, expandera och investera varsamt, och noggrant följa marknadens utveckling. Vår bedömning kvarstår att vårt fokusområde diagnostik kommer att fortsätta utvecklas starkt långsiktigt.

Årsstämma

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Kommande rapporttillfällen

 • Bokslutskommuniké 2014 publiceras den 13 februari 2015
 • Årsstämma planeras till 19 mars 2015 kl. 15.00
 •  Delårsrapport januari – mars 2015 publiceras den 17 april 2015

För fullständig rapport se Investor Relation – Rapporter eller tryckhär.

Share this post on social media