Delårsrapport perioden januari – september 2015

Kvartal 3 (juli – september) 2015

 • Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,8 Mkr till 0,9 (1,7) Mkr.
 • Rörelsemarginalen minskade med 5,0 procentenheter till 10,2 (15,2) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 0,9 (1,7) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (1,4) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,09 (0,19) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 49 st vilket är 4 färre än senaste kvartalsslut och 6 st färre än motsvarande tid föregående år.

Kvartal 1-3 (januari – september) 2015

 • Omsättningen uppgick till 32,5 (38,9) Mkr, en minskning med 6,4 Mkr eller 17 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 2,3 Mkr till 3,8 (6,1) Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 (15,8) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 3,8 (6,2) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (4,8) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,41 (0,66) kr. För helåret 2014 uppgick vinst per aktie till 0,98 kr
 • Årsstämma genomfördes den 19 mars där en utdelning om 1,00 kr per aktie, totalt  7.281.640 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 26 mars 2015

Perioden i sammandrag (januari – september 2015)

Den svagare omsättningen och resultat jämfört med föregående år som konstaterades under första halvåret 2015 har tyvärr fortsatt under kvartal tre.  Flera som varit föräldralediga har nu återinträtt i tjänst, dock har det inte i någon större omfattning påverkat det gångna kvartalet. Vi har dock nu i dagsläget en bra beläggning i våra projekt både ute bland våra kunder och projekt med kontoret som bas.

Vi har under perioden haft en minskning i antalet medarbetare varför arbetet med att hitta nya duktiga medarbetare har intensifierats. Förutsättningarna att öka lönsamheten och få igång tillväxten bedöms som goda under kommande kvartal.

De nya spännande kontrakten inom diagnostikområdet för två internationella kunder som rapporterades om i förra rapporten är nu båda i genomförandefas och kommer inom de närmaste månaderna att levereras för att sedan övergå i en förvaltning. Parallellt arbetar vi intensivt med att försöka skapa merförsäljning både mot dessa kunder och i teknikområdet.

Behovet av diagnostik är stort och efterfrågan kommer att utvecklas väl under lång tid. För att ta vara på de möjligheter detta leder till fortsätter arbetet med att utveckla vår produkt Diag Studio® såväl som satsningen på marknadsaktiviteter utanför Diadroms redan inarbetade kundsegment

Årsstämma

Den 19 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2015-03-19).

Kommande rapporttillfällen

 • Bokslutskommuniké 2015 publiceras den 12 februari 2016
 • Årsstämma planeras till 16 mars 2016 kl. 15.00
 • Kvartalsrapport januari – mars 2016 publiceras den 15 april 2016

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

För fullständig rapport se Investor Relation – Rapporter .

Göteborg den 16 oktober 2015

Henrik Fagrell, VD

Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10

Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

Share this post on social media