Delårsrapport perioden januari – september 2016

Kvartal 3 (juli – september) 2016

 • Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,5 Mkr till 1,4 (0,9) Mkr.
 • Rörelsemarginalen ökade med 3,9 procentenheter till 14,1 (10,2) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 1,4 (0,9) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 (0,7) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,15 (0,09) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 42 st vilket är lika med senaste kvartalsslutet och 7 st färre än motsvarande tid föregående år.

Kvartal 1-3 (januari – september) 2016

 • Omsättningen uppgick till 33,0 (32,5) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr eller 2 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,1 Mkr till 4,9 (3,8) Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,7 (11,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 4,9 (3,8) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (3,0) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,52 (0,41) kr. För helåret 2015 uppgick vinst per aktie till 0,54 kr
 • Årsstämma genomfördes den 16 mars där en utdelning om 0,70 kr per aktie, totalt 5.097.148 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 23 mars 2016.

Perioden i sammandrag (januari – september 2016)

Under det tredje kvartalet har beläggningssituationen varit gynnsam, vilket resulterat i ett bättre resultat än motsvarande period förra året. Aktiviteten inom personbilssektorn är hög och vi ser flera ambitiösa initiativ kopplat till ”Advanced Driver Assistance Systems” (ADAS) och självkörande fordon. Redan idag finns ett stort fokus på ADAS och det bör öka ytterligare framöver. Våra kunder står inför stora utmaningar att klara de strikta kraven på säkerhet, miljö, enhetspris, bandbredd och produktlivslängd (internationellt brukar detta teknikområde kallas Autotech). Diadrom är väl positionerat för att möta denna efterfrågan, som på längre sikt bör sprida sig till sektorer utanför automotive/Autotech.

För att möta den förväntade ökningen i efterfrågan krävs för närvarande extra insatser inom rekrytering för att öka vår kapacitet, vilket överensstämmer med vårt långsiktiga mål om lönsam organisk tillväxt. Vår målsättning sedan tidigare är att också skapa fler kompletterande affärer till vår konsultverksamhet genom att arbeta med våra produkterbjudanden.

För att förbättra vår marknadskommunikation och bli attraktivare för potentiella nya medarbetare har Diadrom publicerat en ny uppfräschad hemsida (se www.diadrom.se).

Årsstämma

Den 16 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2016-03-16).

Kommande rapporttillfällen

 • Bokslutskommuniké 2016 publiceras den 17 februari 2017 kl 8.00
 •  Årsstämma planeras till 16 mars 2017 kl. 15.00
 •  Kvartalsrapport januari – mars 2017 publiceras den 21 april 2017

 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

För fullständig rapport se Investor Relation – Rapporter eller tryck här.

Göteborg den 18 oktober 2016

Henrik Fagrell, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10
Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl. 08.00

Share this post on social media