Delårsrapport perioden januari-september 2017

Kvartal 3 (juli – september) 2017

 • Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en ökning med 2,4 Mkr eller 24 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,4 Mkr till 1,8 (1,4) Mkr
 • Rörelsemarginalen ökade med 0,1 procentenheter till 14,2 (14,1) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 1,8 (1,4) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (1,1) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,19 (0,15) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 54 st vilket är lika med senaste kvartalsslutet och 12 st fler än motsvarande tid föregående år.

Kvartal 1-3 (januari – september) 2017

 • Omsättningen uppgick till 44,6 (33,0) Mkr, en ökning med 11,6 Mkr eller 35 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,8 Mkr till 6,7 (4,9) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,9 (14,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 6,7 (4,9) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (3,8) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,71 (0,52) kr. För helåret 2016 uppgick vinst per aktie till 0,75 kr
 • Årsstämma genomfördes den 16 mars där en utdelning om 0,75 kr per aktie, totalt 5 461 230 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 23 mars 2017.

 

Perioden i sammandrag (januari – september 2017)

Resultatet för det tredje kvartalet ökade med 29 % och omsättning med 24 % mot motsvarande period föregående år. Aktiviteten inom fordonssektorn är fortsatt mycket hög, inte minst inom områden som berör Diadrom så som ADAS, elektrifiering samt mjukvaru- och systemverifiering (områden som vi gemensamt brukar kalla för Autotech). Den höga efterfrågan på bolagets tjänster är naturligtvis positiv men ställer samtidigt krav på kontinuerlig rekrytering av kompetent personal, vilket i dagsläget utgör en utmaning.

 

Under kvartalet har Diadrom fått en order från en kinesisk fordonsunderleverantör på produkten Diadrom Dolphin, samt ett projekt att utveckla, verifiera och förvalta inbyggd mjukvara för fordonsdiagnostik (se pressrelease 2017-08-21). Det pågår en intensiv satsning inom Autotech på flera håll, och inte minst bland OEM:er och underleverantörer i Kina där elektrifiering, och på sikt självkörande bilar, är viktiga led i en långsiktig miljösatsning. Kina har också den mest aggressiva omställningsplanen för EV (Electric Vehicle) med målsättningen att var tionde såld bil 2019 ska vara en EV och att var femte fordon på vägarna år 2025 ska vara EV. Kina är således en mycket intressant marknad för Diadrom.

 

Diadroms egna produkt för automatiserad verifiering och förvaltning av mjukvarubaserade funktioner i nästa generations fordon, Diadrom Dolphin, vinner allt mer uppmärksamhet. Hittills i år har tre licensaffärer gjorts på Diadrom Dolphin, vilket är fler än under hela 2016 då två licensaffärer genomfördes (pressrelease 2017-04-03 och 2017-05-09).

 

Under andra kvartalet utfördes en ägarspridning vilken resulterade i många nya ägare och ökade handelsvolymer (pressrelease 2017-05-18).

 

Årsstämma

Den 16 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2017-03-16).

 

Kommande rapporttillfällen

 • Bokslutskommuniké 2017 publiceras den 15 februari 2018 kl 8.00
 • Årsstämma planeras till 15 mars 2018 kl. 15.00
 • Kvartalsrapport januari – mars 2018 publiceras den 20 april 2018

 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

 

Göteborg den 20 oktober 2017

 

Henrik Fagrell, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10

Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.00

 

Om Diadrom

Diadrom är ett mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på NASDAQ OMX First North.

Share this post on social media