Förslag om disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,75 kr per aktie (föregående år 0,70 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 20 mars 2017. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear:s försorg den 23 mars 2017.

Share this post on social media