Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset (Covid -19) och risken för smittspridning genomförs årsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Det är därför viktigt för Diadrom att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Diadroms styrelse har därför fattat beslutet om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen (2020:198) om undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolagets aktieägare och deras ombud uppmanas därför att utöva sina aktieägarrättigheter genom att rösta på förhand. Som närvarande vid årsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden och som har rätt att delta i årsstämman inkluderat via fullmakt.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 21 juni 2021. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Om så önskas kan aktieägare låta sig företrädas av styrelseordförande Henrik Fagrell, som kommer att delta fysiskt på plats på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att hämta på bolagets hemsida www.diadrom.se.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller fondförvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen måndagen den 21 juni 2021.

 

Aktieägare och dess ombud uppmanas att delta i årsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter genom att rösta på förhand. Aktieägare som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig och rösta på förhand. Anmälan och förhandsröstning skall vara Diadrom tillhanda senast måndagen den 28 juni 2021 kl. 14.00. Formulär för förhandsröstning tillsammans med villkor och instruktioner finns tillgängligt att hämta på bolagets hemsida www.diadrom.se. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

 

Frågor till VD eller styrelse kan skickas via e-post till arsstamma@diadrom.se senast måndagen den 21 juni 2021.

 

Vi följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på vår hemsida inför årsstämman.

Dagordning

1.        Stämmans öppnande.

2.        Val av ordförande för stämman.

3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.        Godkännande av dagordning.

5.        Val av en eller två justeringsmän.

6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.        Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.

8.        Beslut:

            a)  Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.

            b)  Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.

            c)  Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.        Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.

10.     Val av styrelse.

11.     Val av revisor.

12.     Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

13.     Stämmans avslutande.

 

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2: Förslag till val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Henrik Fagrell väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår godkännande av den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på årsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringsmannen.

 

Punkt 5: Förslag till val av justeringsman

Styrelsen föreslår en justeringsman och att denne är Fredric Eliasson att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll. Protokolljusterarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

Styrelsen föreslår årsstämman den 30 juni 2021 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 1,40 kr per aktie (föregående år 0,00 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas mellan en ordinarie utdelning om 0,90 (0,00) kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,50 (0,00) kr per aktie. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

  

Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 2 juli 2021. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg 7 juli 2021.

 

Punkt 9: Förslag till fastställande av arvoden för styrelse och revisor

Förslag: Ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (47 600 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.

 

Punkt 10: Förslag till val av styrelse

Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell. Inga förslag till nyval föreligger.

 

Punkt 11: Förslag till val av revisor

Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren som bolagets revisor.

  

Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2020 publiceras senast den 16 juni 2021 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.

 

Göteborg den 2 juni 2021

 

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

 

Formulär poströstning Diadrom Årsstämma 2021

Fullmakt till Henrik Fagrell Diadrom Årsstämma 2021

Kallelse Diadrom Holding Årsstämma 2021

Share this post on social media