Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning

Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 16 mars 2016 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:

  •  vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 10 mars 2016. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den 10 mars 2016.

 

  • skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 10 mars 2016 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se senast kl 17.00 den 10 mars 2016. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.

Dagordning

1.  Stämmans öppnande.

2.  Val av ordförande för stämman.

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.  Godkännande av dagordning.

5.  Val av en eller två justeringsmän.

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.  VDs presentation av bolaget.

8.  Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.

9.  Beslut:

a) Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.

b) Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.

11. Val av styrelse.

12. Val av revisor.

13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,70 kr per aktie (föregående år 1,00 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 18 mars 2016. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear:s försorg den 23 mars 2016.

Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

Förslag: Ingen ersättning skall utgå till styrelsens ledamöter samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.

Punkt 11: Val av styrelse

Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen och Fredric Eliasson. Inga förslag till nyval föreligger.

Punkt 12: Val av revisor

Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor.

Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2015 publiceras den          4 mars 2016 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.

Göteborg den 15 februari 2016

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Share this post on social media