Kommuniké årsstämma 2013

Enligt kallelse publicerad 18 februari 2013 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,
samt bolagets hemsida, genomfördes 21 mars 2013 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 1,00 kr per aktie, totalt kronor 7.281.640 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 6.356.122 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet för räkenskapsåret 2012.
  • Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå för styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen ska till nästa årsstämma bestå av Fredric Eliasson, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen. Inga förslag till nyval förelåg.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Avstämningsdag för utdelning blir 26 mars 2013. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s
försorg den 2 april 2013.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till arbetande styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.
Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser
på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 21 mars 2013
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00
Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom
Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

Share this post on social media