Kommuniké årsstämma 2018

Kommuniké årsstämma 2018 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 15 februari 2018 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 15 mars 2018 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 0,90 kr per aktie, totalt kronor 6.553.476 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 8.413.460 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
  • Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå för styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av Fredric Eliasson, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen. Inga förslag till nyval förelåg.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Avstämningsdag för utdelning blir 19 mars 2018. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 22 mars 2018.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

Göteborg den 15 mars 2018

 

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg, Org. nr. 556676-4857, Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på Nasdaq First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

Share this post on social media