Kommuniké årsstämma 2019

Kommuniké årsstämma 2019 i
Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 14 februari 2019 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 14 mars 2019 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 0,60 kr per aktie, totalt kronor 4 368 984 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 9 553 202 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
  • Stämman beslöt att ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (46 500 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen (omval) samt nyval av Håkan Andreasson och Henrik Fagrell. Fredric Eliasson har avböjt omval.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Avstämningsdag för utdelning blir 18 mars 2019. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 21 mars 2019.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Henrik Fagrell till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

Göteborg den 14 mars 2019

 

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19

413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta:

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på Nasdaq First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2019 kl. 18:00 CET. 

Share this post on social media