Kommuniké årsstämma 2020 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 21 februari 2020 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,

samt bolagets hemsida, genomfördes 23 mars 2020 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

 

Följande beslut fattades på årsstämman

 

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att helt dra tillbaka tidigare publicerat utdelningsförslag om totalt 0,80 (0,60) kr per aktie samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 16 150 153 överförs i ny räkning
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • Stämman beslöt att ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (47 300 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

 

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Henrik Fagrell till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Göteborg den 23 mars 2020

 

 

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

 

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta:

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se

Share this post on social media