Kvartal 3 (juli – september) 2013

 • Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,5 Mkr till 1,5 (3,0) Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (23,9) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 1,5 (3,0) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,2) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,16 (0,30) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 58 st vilket är lika med senaste kvartalsslut och en mindre än motsvarande tid föregående år.

Kvartal 1-3 (januari – september) 2013

 • Omsättningen uppgick till 43,1 (41,4) Mkr, en ökning med 1,7 Mkr eller 4 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,2 Mkr till 8,7 (9,9) Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 20,2 (24,0) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 8,8 (10,0) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,9 (7,4) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,95 (1,01) kr. För helåret 2012 uppgick vinst per aktie till 1,39 kr.
 • Årsstämma genomfördes den 21 mars där en utdelning om 1,00 kr per aktie, totalt 7.281.640 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 2 april 2013.

Perioden i sammandrag (januari – september 2013)

I början av det tredje kvartalet avslutade vi flera stora projekt. Det medförde ett lägre resursutnyttjande under sommarmånaderna då möjligheterna till försäljning och start av nya projekt är begränsade. Detta resulterade i en lägre omsättning och resultat för kvartal 3 jämfört med föregående år.

Vi bedömer att läget på marknaden har blivit något svagare efter sommaren. Kunderna har blivit mer återhållsamma och beslutsprocesserna har blivit längre, vilket lett till att lediga resurser tagit längre tid att belägga.

Mot bakgrund av ovanstående har vi intensifierat vårt försäljningsarbete i syfte att öka marknadsbearbetningen och komma tillbaka till ett högt resursutnyttjande. Vi är fortsatt övertygade om att diagnostikområdet kommer att fortsätta att växa långsiktigt. Marknadens utveckling i det korta perspektivet är mer svårbedömd.

Etableringen i Mälardalen är resurskrävande och det kommer att ta tid innan vi byggt upp en stabil affär som bidrar till vår lönsamhetsutveckling. På lång sikt är vi övertygade om att etableringen i regionen kommer att bli en bra investering. Regionen är mycket intressant med flera världsledande företag som har växande behov av kompetens och lösningar inom diagnostik.

Årsstämma

Den 21 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2013-03-21).

För fullständig rapport se Investor Relations – Rapporter

Share this post on social media