Bokslutskommuniké 2011 för Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 4

 • Omsättningen ökade med 11,5 procent till 13,7 (12,3) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 3 procent till 3,4 (3,3) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,9 (26,9) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 3,5 (3,3) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,5 (2,4) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,34 (0,33) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 52 st vilket är samma som vid senaste kvartalsslut och 5 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Helåret 2011 (januari – december)

 • Omsättningen ökade med 36,9 procent till 47,7 (34,9) Mkr, en ökning med 12,8 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 35,8 procent till 10,5 (7,7) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,0 (22,2) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 10,6 (7,7) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,7 (5,7) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 1,06 (0,78) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 52 st (47)

Viktiga händelser 2011

 • Uppstart av verksamhet i Mälardalsregionen via dotterbolaget Diadrom Informatics AB
 • Lansering av nyutvecklad produkt – DiagStudio, där vi gjort ett första avslut under året
 • Nytt ramavtal med Volvo Personvagnar AB angående leverans av IT-relaterade tjänster inom diagnostik

Händelser efter periodens utgång

 • Verksamheten har hittills i år inga väsentliga händelser att rapportera
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 22 mars 2012 en utdelning om 0,85 kr per aktie (0,70 kr)

År 2011 i korthet
År 2011 har varit ett mycket händelserikt år. Årets resultat överträffade våra förväntningar – detta trots att verksamheten i Mälardalen är under etablering samt uteblivna betalningar från Saab Automobile. Rörelsemarginalen blev i paritet med år 2010 men vinsttillväxen (om över 35 %) beror på större efterfrågan och ökade marknadsandelar hos både befintliga och nya kunder. Trots att vinstillväxten i kvartal 4 är begränsad ser vi med tillförsikt på framtiden.

Diadroms varumärke har aldrig varit starkare och vi är på god väg att uppfylla vår vision att bli ett allmänt känt och dominerande specialistföretag inom Diagnostik på den svenska marknaden.

Främst är det två saker som skapat vår framgång; vi verkar inom ett teknikområde av växande betydelse för allt fler produkter och tillverkare samt att vi genom fokus och ihärdighet hela tiden utvecklar vår kunskap inom området. Vi är helt enkelt bra på det vi gör och det ska vi se till att vara även i framtiden!

Vi är mycket stolta och tacksamma över den hängivenhet våra medarbetare har arbetat med under året. Under hösten öppnade vi ett kontor i Mälardalen (Västerås). Vi gör det för att komma närmare våra viktiga kunder i regionen. Det kommer kräva mycket engagemang för att etableringen skall lyckas men redan idag får vi positiv respons på vår närvaro i denna viktiga region.

I dagsläget ser vi inte någon minskad efterfrågan på grund av den finansiella oron. En majoritet av våra kunder genomför just nu stora teknikdrivna investeringar i projekt som normalt löper över många år. Därtill har de en betydande försäljning i Asien där statsfinanser och tillväxtförutsättningar ser betydligt bättre ut än för övriga världen. Mot den bakgrunden ser vi med tillförsikt på 2012 och åren därefter. Vår förmåga att utvecklas och växa känns alltså god.

Marknaden för Diagnostik kommer att växa framöver även i ett scenario med blygsam tillväxt i ekonomin som helhet. Antalet avancerade produkter som styrs av programvara med behov av diagnostik ökar och spelar en allt mer strategisk och affärsdrivande roll för flertalet tillverkare av kapitalprodukter.

Vi har under 2011 fortsatt arbetet med att komplettera vår konsultverksamhet med produkterbjudanden. En av dessa satsningar är DiagStudio som hjälper våra kunder att ta fram avancerade diagnostiklösningar. På detta sätt kan de snabbt öka sin mognadsgrad inom diagnostik och möta sina kunders krav då deras produkter får ett allt större innehåll av mjukvara.

Under året har vi offentliggjort en av våra affärer med DiagStudio. Kunden är försvars-koncernen Saab AB, affärsområde Dynamics.

Vi kommer att satsa på tillväxt även 2012, men vara lyhörda och ödmjuka inför den oro och osäkerhet som finns omkring oss för tillfället.