Bokslutskommuniké 2012 för Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 4

 • Omsättningen ökade med 9 procent till 14,9 (13,7) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) är oförändrat och uppgår till 3,4 (3,4) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 (24,9) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 3,4 (3,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,7 (2,5) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,37 (0,34) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 55 st vilket är 4 färre än vid senaste kvartalsslut men 3 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Helåret 2012 (januari – december)

 • Omsättningen ökade med 18 procent till 56,3 (47,7) Mkr, en ökning med 8,5 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 27 procent till 13,3 (10,5) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 23,6 (22,0) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 13,4 (10,6) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,1 (7,7) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 1,39 (1,06 ) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 55 st (52) 

Viktiga händelser 2012

 • Diadroms vision om att vara ett allmänt känt och dominerande specialistföretag inom diagnostik på den svenska marknaden har under året utvidgats till att täcka den nordiska marknaden.

Händelser efter periodens utgång

 • Verksamheten har hittills i år inga väsentliga händelser att rapportera
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 21 mars 2013 en utdelning om 1,00 kr per aktie (0,85 kr)

År 2012 i korthet

Vi kan se tillbaka på ett rekordår med ökad omsättning och vinst. Det finns många förklaringar till framgångarna bl.a. att vi har arbetat hårt och dedikerat med starka kunder som uppskattar våra leveranser. Vår fokusering på diagnostik är en annan förklaring. Diagnostik-området växer långsiktigt till en följd av att allt fler avancerade produkter styrs med inbyggd mjukvara. Behovet av våra tjänster och produkter ökar därmed vilket är positivt inför framtiden.

De etablerade kunderna står för huvuddelen av vår tillväxt och vi är mycket tacksamma för det förtroende de återigen visat oss under året. Vi har fortsatt att bearbeta nya kunder vilket till viss del tar oss till nya geografier. Det har blivit möjligt tack vare vårt produkterbjudande DiagStudio. Med vår specialistkompetens och produkterbjudande inom diagnostik har vi bra förutsättningar att göra affärer med kunder och partners i andra länder.

Vi har goda relationer med stora delar av den svenska marknaden och steget utomlands är i dag mindre än tidigare. Vi har därför ändrat vår vision från att vara ett dominerande företag inom diagnostik på "den svenska marknaden" till "den nordiska marknaden".

En annan viktig händelse under året är att vår fortsatta etablering i Mälardalen tagit oss närmare viktiga kunder i regionen. Lokal närvaro är viktigt och skapar förutsättningar för fler affärer och vi är redan på god väg att få ett bra fäste i Mälardalen.

Vi kommer under 2013 fortsätta att arbeta hårt med att utveckla våra existerande kunder men också fortsätta att utveckla nya kunder och marknader. År 2012 intensifierade vi arbetet med att bearbeta nya kunder i våra grannländer och vi har även inlett ett arbete med att förstå våra möjligheter i några av tillväxtekonomierna. Detta är ett långsiktigt arbete och vi räknar inte med några snabba genombrott.

Läget i den globala ekonomin uppfattar vi som bekymmersamt men också svårbedömt. Vi kommer liksom många andra att påverkas om lågkonjunkturen förvärras och drar ut på tiden. Den återhållsamheten vi nu ser i industrin kommer med stor sannolikhet att leda till minskade inköp och ökad prispress. Hur mycket det kommer att påverka oss är det för tidigt att uttala sig om. Det gör att vi går in i det nya året med en något försiktigare inställning än för ett år sedan.