Bokslutskommuniké 2013 för Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 4

 • Omsättningen uppgick till 14,0 (14,9) Mkr en minskning med 6 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 (3,4) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (22,5) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 0,9 (3,4) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (2,7) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,08 (0,37) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 58 st vilket är lika med senaste kvartalsslut men 3 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Helåret 2013 (januari – december)

 • Omsättningen uppgick till 57,0 (56,3) Mkr, en ökning med 0,7 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,5 (13,3) Mkr en minskning med 3,7 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (23,6) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 9,7 (13,4) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (10,1) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 1,03 (1,39) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 58 st (55)

Händelser efter periodens utgång

 • Verksamheten har hittills i år inga väsentliga händelser att rapportera
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 20 mars 2014 en utdelning om 1,40 kr per aktie (1,00 kr)

År 2013 i korthet

Resultatet för kvartal 1 och 2 är de högsta i Diadroms historia medan kvartal 3 och 4 blev sämre, med lägre omsättning och resultat. Problemen under andra halvåret beror dels på att vi i början av kvartal 3 levererade flera stora projekt samtidigt, vilket gjorde att resursutnyttjandet under sommaren blev lägre än beräknat. En annan anledning är att marknaden försämrades under sommaren och att läget inte har förbättrats under hösten. Ytterligare en orsak är att vår satsning i Mälardalen ännu ej är lönsam utan påverkar årets resultat negativt. Ovanstående har lett till en svacka under andra hälften av 2013 och vi går in i 2014 med en mer avvaktande marknad jämfört med för ett år sedan.

Ovanstående utveckling är naturligtvis mindre positiv i det korta perspektivet, men diagnostik-områdets utveckling i det långa perspektivet bedömer vi som fortsatt stark. Produkter som tidigare varit mekaniska får allt fler digitala inslag och kräver därför diagnostiklösningar t.ex. för reparation och underhåll. Det betyder inte att alla produkter blir komplexa hård- och mjukvarusystem som kräver avancerade diagnostiklösningar men att antalet produkter som kräver någon form av diagnostiklösning blir allt fler. Vår marknad kommer följaktligen att fortsätta att växa långsiktigt. Samtidigt upplever vi att den traditionella konsultaffären blir allt mer konkurrensutsatt med lägre marginaler som följd. Vi arbetar därför ständigt med att utveckla vår förmåga att leverera komplexa åtaganden med hög leveransprecision, vilket vi tror kommer att bli en allt större del av vår affär i framtiden.

Under 2014 kommer vi därför att satsa ännu hårdare på försäljning samt intensifiera arbetet med att vidareutveckla vårt erbjudande. Vidare kommer vi att fortsätta vårt långsiktiga arbete med att etablera oss i Mälardalen vilket bl.a. syftar till bredda bolagets kundbas. Vi är medvetna om att en etablering kräver både fokus och tålamod, men vi har bestämt oss för att lyckas.

Vi ser alltså i skrivande stund en något svalare marknad än tidigare. Även om flera av våra kunder bedriver stora FoU-satsningar som normalt varar över flera år så bedömer vi läget som lite mer osäkert än tidigare. Vi vet av erfarenhet att både positiva och negativa förändringar kan komma snabbt, och vi måste vara förberedda. Oavsett vad som händer så har vi som alltid ambitionen att utvecklas bättre än våra konkurrenter.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser i verksamheten hittills 2014 finns att rapportera.

Utdelningspolicy

"Diadroms policy för ordinarie utdelning är att   överföra 50 % till 80 % av
resultatet till aktieägarna förutsatt att en   passande kapitalstruktur kan
bibehållas.

Målsättningen är också att åstadkomma en utdelning   med jämn tillväxt över
tiden"

Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 20 mars 2014 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med en ordinarie utdelning om 0,80 kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,60 kr per aktie, totalt 1,40 kr per aktie (föregående år 1,00 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

för fullständig rapport – se bifogade pdf-fil.

Göteborg den 14 februari 2014

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)