Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 4 (oktober – december) 2014

 • Omsättningen uppgick till 14,8 (14,0) Mkr en ökning med 0,8 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (0,8) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 20,5 (5,8) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 3,0 (0,9) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (0,6) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,32 (0,08) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 52 st vilket är 3 färre än senaste kvartalsslut och 6 st färre än vid motsvarande tid föregående år.

Helåret 2014 (januari – december)

 • Omsättningen uppgick till 53,7 (57,0) Mkr, en minskning med 3,3 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,2 (9,5) Mkr en minskning med 0,3 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 17,1 (16,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 9,2 (9,7) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,1 (7,5) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,98 (1,03) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 52 st (58)

Händelser efter periodens utgång

 • Verksamheten har hittills i år inga väsentliga händelser att rapportera
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 19 mars 2015 en utdelning om 1,00 kr per aktie (1,40 kr)

År 2014 i korthet

Årets inledning präglades av osäkerhet då några av våra största kunder offentliggjorde omfattande besparingsprogram. Vi valde därför att inleda försiktigt och med bl.a. lägre rekryteringstakt än normalt. Resultatet av vår försiktiga strategi syns vid årets slut i form av att vi tappat sex medarbetare netto. Verksamheten i Mälardalen var särskilt sårbar under denna period. Läget förbättrades under andra halvåret då flera nya projekt startades. Dessutom slutlevererades under senaste kvartalet ett projekt inkluderande ett licensavtal baserat på vår produkt Diag Studio®. Detta innebar att resultat och omsättning för kvartal 4 återigen är i paritet med tidigare år för kvartal 4 (förra året undantaget).

Diadrom är ett nischat spetsföretag vars kunder främst består av globala industriföretag. Vår nisch och spets gör oss mer motståndskraftiga mot trender så som "off-shoring". Trots det kan vi drabbas hårt om en kund byter strategi. Vi väljer därför i regel att vara extra försiktiga i lägen av ökad osäkerhet på marknaden. Vi gör det med vetskapen att vi också är exponerade mot trender som är långsiktigt positiva för vår verksamhet, dvs. trenden att antalet produkter som styrs av programvara och skapar ett växande behov av diagnostik.

För att ta vara på dessa möjligheter och bygga ett starkare Diadrom har vi sedan ett antal år tillbaka utvecklat en egen produkt, Diag Studio®. Denna produkt öppnar för en bredare affär på sikt, med fler kunder av vitt skilda storlek och verksamhet. Under 2014 har vi utvecklat en ny version av Diag Studio® inriktad mot kunder med enklare behov av diagnostik.

Vi ser i skrivande stund en stabilare efterfrågan än vid samma tidpunkt förra året. Flera av våra kunder genomför nu stora teknikdrivna investeringar, som normalt löper över många år. Det är positivt. Mot detta står en hög grad av geopolitisk oro och en global ekonomi som visar många svaghetstecken. Vad som än händer kommer vi som tidigare att agera snabbt och fortsätta rida på de långsiktiga trenderna.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser i verksamheten hittills 2015 finns att rapportera.

Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 19 mars 2015 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med en ordinarie utdelning om 0,75 kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,25 kr per aktie, totalt 1,00 kr per aktie (föregående år 1,40 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

Kommande rapporttillfällen

 • Årsredovisning för 2014 publiceras den 5 mars 2015 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.
 • Årsstämma är planerad till 19 mars 2015 kl 15.00 (se separat kallelse).
 • Delårsrapport perioden januari – mars 2015 publiceras den 17 april 2015.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.parnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil
Göteborg den 13 februari 2015

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg, Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10, Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17