BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2021
§  Rörelsens intäkter uppgick till 17,2 (13,5) MSEK, en ökning med 3,7 MSEK
§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 (2,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 24,2 (15,0) procent
§  Resultat före skatt uppgick till 4,2 (2,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 3,2 (1,5) MSEK
§  Vinst per aktie uppgick till 0,44 (0,21) kr
 
HELÅRET 2021 (JANUARI – DECEMBER)
§  Rörelsens intäkter uppgick till 53,3 (41,3) MSEK, en ökning med 12,0 MSEK
§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,1 (2,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på   17,2 (5,0) procent
§  Resultat före skatt uppgick till 9,1 (2,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 7,2 (1,6) MSEK
§  Vinst per aktie uppgick till 0,99 (0,21) kr
  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4
Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera under kvartal 4.
  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
§  Diadrom får en order med ett värde på upp till 16,5 miljoner kronor inklusive tilläggsoptioner (se pressmeddelande 17 januari 2022)
§  Diadrom får en ny licensaffär på produkten Diadrom Autotech Bootloader från Nippon Seiki (se pressmeddelande 28 januari 2022)

ÅRET 2021 I KORTHET
 
På fordonsmarknaden och i delar av industrin återkom efterfrågan från slutkunderna i snabb takt under slutet av 2020. År 2021 inleddes därför med ett positivt momentum, och hela året kom att kännetecknas av en stark efterfrågan på Diadroms lösningar. Den starka efterfrågan ledde i sin tur till en gynnsam kombination av högre beläggning och lönsammare projekt än förväntat.
 
Utvecklingen inom fordonsindustrin mot allt aktivare förarstöd, elektrisk drivlina och ökad grad av digitalisering är en strukturell omställning. Efter en paus under 2020 i samband med den akuta fasen i pandemin tog utvecklingen fart med full kraft igen hos våra kunder under 2021. Diadroms goda varumärke och våra starka erbjudanden gjorde att vi snabbt kunde återta våra tidigare positioner och dessutom vinna flera nya spännande uppdrag och projekt med kopplingar till den här utvecklingen.
 
Ett tecken på detta var att vi inledde året med en order från Scania på expertkonsultation för en ny generation av kommunikationsramverk, samt med en order från en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.
 
Som ett led i att ständigt förbättra och komplettera vårt produkterbjudande för att möta våra kunders behov, tecknade Diadrom i början av året ett avtal med Kvaser där vi anslöt oss till Kvasers Technical Associate (TA) nätverk.  I samband med detta erbjöd vi våra kunder att ansluta alla Kvasers hårdvarugränssnitt till Diadroms testautomationsverktyg Diadrom Dolphin.
 
Under det andra kvartalet vann vi ett flertal nya konsultuppdrag och Diadrom fick även en order från Lynk & Co på ett utvecklingsteam samt en licensavgift för att få återanvända funktionalitet i DiagStudio i syfte att tillsammans med Lynk & Co utveckla nya diagnostjänster.
 
Under tredje kvartalet signerades ett flertal nya konsultuppdrag och Diadrom fick samtidigt den då största enskilda ordern i bolagets historia – så långt. Detta från en befintlig kund som är en världsledande tillverkare av anläggningsmaskiner och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Ordern avsåg en längre förlängning och upprampning av ett redan pågående projekt inom området inbyggd mjukvara, produktkonfiguration och life cycle management.
 
Diadrom fick även under det tredje kvartalet en order från den tyska underleverantören BCS Automotive Interface Solutions för ett utvecklingsprojekt och licens på bolagets produkt Diadrom Autotech Bootloader (DAB).
 
Vi har också välkomnat ett flertal nya medarbetare under året och vi växte från 38 anställda till 53 anställda vilket är en ökning med över 39%, trots hög konkurrens om personal. Utveckling av kompetens och personal har varit ett genomgående tema under året där vi som ett led i att ytterligare stärka vår kompetens inom området för Diagnostik av Autotech, påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt koncept med flera utbildningsmoduler. Dessutom har vi investerat mycket i HR, rekrytering och trivsel.
 
Hög personaltillväxt under det tredje och fjärde kvartalet i kombination med en fortsatt hög efterfrågan från våra kunder, ledde till att vi kunde avsluta året starkt med det högsta resultatet i bolagets historia för det fjärde kvartalet.
  
UTDELNING
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 24 mars 2022 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 0,95 kr per aktie (föregående år 1,40 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas mellan en ordinarie utdelning om 0,80 (0,90) kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,15 (0,50) kr per aktie. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  ÅRSSTÄMMA                                                               24 MARS 2022
§  DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022              26 APRIL 2022
§  DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2022                      26 AUGUSTI 2022
 
Årsredovisning för 2021 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor den 10 mars 2022. Önskas ett tryckt exemplar av årsredovisningen ber vi er maila ert namn och adressuppgifter till info@diadrom.se.
  
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.
 
Göteborg den 24 februari 2022
  
Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00