BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2022
§  Nettoomsättningen ökade med 18,5 % till 20,3 (17,1) MSEK
§  Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 16,8 % och uppgick till 3,5 (4,2) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 17,0 (24,2) %
§  Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 15,2 % och uppgick till 3,5 (4,2) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 17,4 (24,2) %
§  Resultat efter skatt minskade med 16,4 % och uppgick till 2,7 (3,2) MSEK
§  Vinst per aktie uppgick till 0,37 (0,44) kr
 
HELÅRET 2022 (JANUARI – DECEMBER)
§  Nettoomsättningen ökade med 33,4 % till 70,8 (53,1) MSEK
§  Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) ökande med 38,9 % och uppgick till 12,6 (9,1) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 17,8 (17,0) %
§  Rörelseresultatet före skatt (EBT) ökande med 39,3 % och uppgick till 12,7 (9,1) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 18,0 (17,2) %
§  Resultat efter skatt ökande med 39,3 % och uppgick till 10,0 (7,2) MSEK
§  Vinst per aktie uppgick till 1,38 (0,99) kr
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4
 
·      Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB har tecknat ett ramavtal för att leverera tjänster inom mjukvaruutveckling till HaleyTek (se pressmeddelande 4 oktober 2022)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

ÅRET 2022 I KORTHET
År 2022 var ett år präglat av ett osäkert geopolitiskt och makroekonomiskt omvärldsläge med många störningar i leveranskedjor och hög inflation. Samtidigt präglades året av en stark efterfrågan på Diadroms lösningar, något som resulterade i en gynnsam kombination av lönsamma projekt och god beläggning.

Vi inledde det nya året med en rekordstart och ett bibehållet positivt momentum efter hög affärs- och personaltillväxt under 2021. År 2022 som helhet kännetecknades av en god efterfrågan på Diadroms lösningar, hög aktivitet och hög beläggning. Den starka efterfrågan ledde i sin tur till en gynnsam kombination av högre beläggning och lönsammare projekt än förväntat.

Den strukturella utvecklingen inom fordonsindustrin mot allt aktivare förarstöd, elektrisk drivlina och ökad grad av digitalisering fortgick med full kraft hos våra kunder under 2022. Diadroms goda varumärke och våra starka erbjudanden gjorde att vi vann flera nya spännande uppdrag och projekt med kopplingar till den här utvecklingen.

Som ett tecken på detta inledde vi 2022 med en order på ett arbetspaket från en av världens ledande leverantörer av hållbara transport och infrastrukturlösningar, med ett totalt ordervärde inklusive tilläggsoptioner på 16,5 miljoner kronor. Vi inledde även året med en order på Diadrom Autotech Bootloader (DAB) från Nippon Seiki avseende en licens för att återanvända en tidigare implementation av DAB för en ny fordonstillverkare. 

Under det gångna året tecknades därefter en stor mängd nya konsultuppdrag och Diadrom fick även en order från en global fordonstillverkare som är världsledande inom säkerhetsteknik och innovation, avseende en förstudie för hur Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin kan användas för att utgöra en del av den löpande automatiserade produktverifieringen.

Under hela 2022 har vi arbetat aktivt med att bredda och stärka våra erbjudanden, vilket bland annat har lett till att vi har välkomnat ett flertal nya medarbetare under året. Vi växte från 53 anställda till 64 anställda vilket är en ökning med över 20%, trots hög konkurrens om personal.

Utveckling av kompetens och personal har varit ett genomgående tema under året för att ytterligare stärka vår spetskompetens inom området för Diagnostik av Autotech samt för att stärka andra kompetenser som efterfrågas av våra kunder. Som ett led i detta har vi fortsatt arbetet med att utveckla vårt interna utbildningskoncept Diadrom Academy med ett flertal utbildningsmoduler. Utöver olika utbildningsinsatser har vi investerat mycket i HR, rekrytering och trivselaktiviteter.

Under året etablerades även vår satsning Diadrom Partner Network för att utöka vårt erbjudande och leveransförmåga till våra kunder, vilket ytterligare har stärkt vårt varumärke. Sammantaget har detta bidragit positivt till våra leveranser, ökat vår omsättning och samtidigt sänkt vår rörelserisk. Men det har samtidigt haft en något dämpande inverkan på vår rörelsemarginal.

Hög personaltillväxt under året i kombination med en fortsatt hög efterfrågan från våra kunder, ledde till att vi kunde summera året starkt med den högsta omsättningen i bolagets historia, samt det bästa resultatet på 10 år.
 
UTDELNING
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 30 mars 2023 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 1,30 kr per aktie (föregående år 0,95 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas mellan en ordinarie utdelning om 1,10 (0,80) kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,20 (0,15) kr per aktie. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  ÅRSSTÄMMA                                                                            30 MARS 2023
§  DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023                           26 APRIL 2023
§  DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2023                                   25 AUGUSTI 2023
 
Årsredovisning för 2022 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor den 16 mars 2023. Önskas ett tryckt exemplar av årsredovisningen ber vi er maila ert namn och adressuppgifter till info@diadrom.se.
 
 
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning. 

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.
 
Göteborg den 28 februari 2023
  
Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00