BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)

 KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2023
 
– Nettoomsättningen minskade med 10,1 % till 18,2 (20,3) MSEK
– Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 85,2 % och uppgick till 0,5 (3,5) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 2,8 (17,0) %
– Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 82,4% och uppgick till 0,6 (3,5) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 3,4 (17,4) %
– Resultat efter skatt minskade med 86,3 % och uppgick till 0,4 (2,7) MSEK
– Vinst per aktie uppgick till 0,05 (0,37) kr
 
HELÅRET 2023 (JANUARI – DECEMBER)
 
– Nettoomsättningen ökade med 11,37 % till 78,8 (70,8) MSEK
– Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 33,3 % och uppgick till 8,4 (12,6) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 10,7 (17,8) %
– Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 31,4 % och uppgick till 8,7 (12,7) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 11,1 (18,0) %
– Resultat efter skatt minskade med 31,9 % och uppgick till 6,8 (10,0) MSEK
– Vinst per aktie uppgick till 0,94 (1,38) kr
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4
– Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) har beslutat om en dedikerad satsning för att accelerera tillväxten i bolagets produktaffär som drivs i dotterbolaget Diadrom Software AB (se pressmeddelande 3 november 2023)
– Diadrom Holding AB (PUBL) förutser lägre resultat för fjärde kvartalet 2023 (se pressmeddelande 11 december 2023)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
– Diadrom Holding AB (publ) förstärker med en ny Marknads- och Försäljningschef för konsultaffären (se pressmeddelande 8 januari 2024)
 
INFORMATION OM KOMMANDE KVARTAL
Vi ser fortsatt ett svagare marknadsläge med avvaktande efterfrågan hos våra kunder under det första kvartalet. Detta kan komma att leda till negativ påverkan på beläggningsgrad och lönsamhet vilket kommer att ge ett lägre resultat jämfört med samma period föregående år.
 
Det kommande kvartalet kommer även att belastas av omstruktureringskostnader kopplat till förändringar i organisationen..

ÅRET 2023 I KORTHET

År 2023 var ett på flera sätt ett händelserikt och utmanande år, präglat av ett osäkert geopolitiskt och makroekonomiskt omvärldsläge med många störningar i leveranskedjor hos våra kunder och ett ihållande inflationstryck.

Vi inledde dock året med ett bibehållet positivt momentum och med fortsatt god tillväxt efter en hög affärs- och personaltillväxt under 2022. Det senaste årens tillväxt har inneburit att vi har välkomnat många nya medarbetare och vuxit ur våra tidigare lokaler. Vi flyttade därför i mars månad in i helt nya och större lokaler belägna på Första Långgatan 17 i Göteborg.

Det rådde fortsatt hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde under första halvåret, trots det rådande osäkra konjunkturläget. Vi har dock en välfungerande rekryteringsprocess som gjorde att vi kunde fortsätta att växa under det första halvåret.

Under våren började vi skönja en svalare marknad, med bl.a. längre och mer omfattande beslutsprocesser för att starta nya projekt. Under det andra och tredje kvartalet genomfördes flera av våra kunder dessutom omorganisationer. Detta ledde sammantaget till ett tuffare marknadsklimat för både våra tjänster och produkter. Detta ledde till att vi under det fjärde kvartalet tvingades anpassa personalstyrkan utifrån det förändrade marknadsläget där ett antal provanställningar därför behövde avslutas. Våra största kunder inom fordonsindustrin fortsatte dock att leverera goda resultat under hösten, vilket visade att den svenska fordonsindustrin står sig stark trots ökad konkurrens och svagare efterfrågan. Trots det tuffare marknadsklimatet ökade nettoomsättningen med drygt 11% jämfört med föregående år. Det beror framför allt på att vi engagerat fler underkonsulter via Diadrom Partner Network, som ger större möjligheter att utöka vårt leveranserbjudande och förmåga att leverera projekt till våra kunder. Underkonsultaffären har naturligtvis lägre marginaler och är en anledning till att vår rörelsemarginal minskade under året.

Fordonsindustrin är mitt inne i en stor omställning mot hållbara, säkra och konkurrenskraftiga transportlösningar med större fokus på tjänster. Våra kunder gör därför stora investeringar inom bl.a. elektrifiering, uppkopplade fordon och avancerade lösningar för säkerhet och förarassistans. Detta realiseras i nya fordonsplattformar med elektrisk drivlina och kraftfulla centraliserade datorer som i sin tur skapar nya möjligheter för att utnyttja tillämpad AI. Dessa satsningar kommer oss till godo och vi vann flera nya, spännande uppdrag och projekt under året. Dock rådde det ett hårt kostnadsfokus genom hela värdekedjan, vilket leder till prispress.

Under det andra kvartalet tecknade vi det första licensavtalet för produkten Diadrom Encrypt inom cybersäkerhet. Affären är ännu ett bevis på vår förmåga att produktifiera vår unika kunskap inom diagnostik och ytterligare en passerad milstolpe för Diadroms produktaffär i den fortsatta utvecklingen av att erbjuda innovativa lösningar. Mot bakgrund av den ökade efterfrågan på mjukvara inom Autotech fattade Styrelsen i Diadrom Holding AB under det fjärde kvartalet ett strategiskt beslut om en dedikerad satsning för att accelerera tillväxten i bolagets produktaffär. Diadrom Holdings vice VD, Viktor Eliasson, utsågs att leda produktsatsningen som VD för dotterbolaget Diadrom Software AB från 1 januari 2024.

Mängden mjukvara och processorkraft i ett fordon har ökat kraftigt de senaste 10 åren. De flesta centrala och värdeskapande funktioner i ett fordon är, eller är på väg att bli mjukvarustyrda. Utvecklingen accelererar och behovet av mjukvaruprodukter ökar därför kraftigt bl.a. inom verifiering Diadrom Holding AB (Publ) Org. nr. 556676-4857 4 och cybersäkerhet för allt mer komplexa system. Diadrom Software positionerar sig i framkanten av denna utveckling, med ett produktutbud som inkluderar mjukvaruuppdateringar, cybersäkerhet, diagnostik, samt testning och verifiering av projekt. Flera av produkterna finns redan idag i flera serietillverkade fordon och har anammats av ledande fordonstillverkare (OEM:er) och deras underleverantörer. Genom att förebygga framtida förseningar och reducera behovet av personal, erbjuder vi ett konkurrenskraftigt erbjudande för våra kunder.

Med vår starka produktportfölj och bevisade framgång, ser vi med Diadrom Software stora möjligheter att expandera globalt som en leverantör av mjukvaruprodukter för diagnostik inom Autotech-sektorn.

UTDELNING
Styrelsen kommer att föreslå årsstämma den 26 mars 2024 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 0,75 kr per aktie (föregående år 1,30 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen utgör en ordinarie utdelning om 0,75 (1,10) kr per aktie. Ingen extra utdelning föreslås årsstämman den 26 mars 2024, att jämföra med föregående år då en extra utdelning på 0,20 per aktie beslutades. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
– ÅRSSTÄMMA                                                      26 MARS 2024
– DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2024                         30 APRIL 2024
– DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2024                                 29 AUGUSTI 2024

CERTIFIED ADVISER Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Göteborg den 27 februari 2024
Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 17
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00