Delårsrapport perioden januari-juni 2011 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 2 (april – juni) 2011

* Omsättningen uppgick till 11,8 (8,4) Mkr, en ökning med 3,4 Mkr eller 39 procent
* Utestående kundfordringar mot Saab Automobile AB är reserverade till fullo med 0,9 Mkr
* Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,5 Mkr till 1,3 (1,8) Mkr. Utan reserven mot Saab Automobile AB hade resultatet ökat med 0,4 Mkr till 2,2 (1,8) Mkr.
* Rörelsemarginalen uppgick till 11,2 (20,9) procent
* Resultat före skatt uppgick till 1,3 (1,8) Mkr
* Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (1,3) Mkr
* Vinst per aktie uppgick till 0,14 (0,18) kr
* Årsstämma genomfördes den 24 mars där en utdelning om 0,70 kr per aktie, totalt 5 097 148 kr beslutades. Utdelningen genomfördes i början av april 2011
* Antalet anställda vid periodens utgång är 50 st vilket är 2 st fler än vid senaste kvartalsslut och 12 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

 

Kvartal 1-2 (januari – juni) 2011

* Omsättningen uppgick till 24,0 (15,0) Mkr, en ökning med 9,0 Mkr eller 60 procent
* Utestående kundfordringar mot Saab Automobile AB är reserverade till fullo med 0,9 Mkr
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,8 Mkr till 4,5 (2,7) Mkr. Utan reserven mot Saab Automobile AB hade resultatet ökat med 2,6 Mkr till 5,3 (2,7) Mkr.
* Rörelsemarginalen uppgick till 18,9 (18,2) procent
* Resultat före skatt uppgick till 4,6 (2,7) Mkr
* Resultat efter schablonskatt uppgick till 3,4 (2,0) Mkr
* Vinst per aktie uppgick till 0,46 (0,28) kr. För helåret 2010 uppgick vinst per aktie till 0,78 kr

Perioden i sammandrag (januari – juni 2011) Marknadens utveckling

Marknaden har under tidsperioden fortsatt att utvecklas positivt men den senaste tidens finansiella oroligheter skapar naturligtvis en mer svårbedömd bild av framtiden. På kort sikt bedömer vi dock att marknaden ska fortsätta att utvecklas väl och vi ser goda möjligheter att utöka affärerna med existerande kunder men även göra affärer med nya kunder.

 

Saab Automobile AB

Diadrom fattade ett beslut i början av året att trots osäkerheten kring Saab Automobile AB inleda ett samarbete. Orsakerna var bland annat att vi kunde bygga vidare på våra tidigare produktsatsningar och FoU samt etablera oss hos en ny kund inom vår nisch i Sverige. Diadrom har under första halvåret förfallna fordringar mot Saab Automobile AB om 0,9 Mkr. Efter förfallodagarna inträffat träffade parterna ett nytt avtal där en första avbetalning skulle ske i augusti. Detta har ej skett och beroende på det osäkra läget har en reservation gjorts om 0,9 Mkr vilket belastat resultatet under första halvåret. Diadrom har därmed ingen exponering mot Saab Automobile AB. Utöver den uteblivna betalningen har ovanstående medfört en lägre beläggning än planerat under kvartal 2. Vår FoU-insats kommer, oberoende av Saab Automobile AB:s framtid, att kunna användas i framtida affärer.

 

Rekrytering och personal

Vi fortsätter att växa enligt plan genom att satsa på rekrytering. Rekrytering kräver alltid en initial investering innan vi når våra lönsamhetsmål. Vi har som en följd av högkonjunkturen märkt av en högre personalomsättning. Beläggningssituationen inför resten av året bedömer vi som god.

 

Fokus på diagnostik

Under finanskrisen upplevde vi en kraftig nedgång inom Virtual Manufacturing vilket gjorde att vi tonade ner våra satsningar inom området till fördel för diagnostik där vi ser en långsiktig positiv utveckling. I syfte att ytterligare kraftsamla inför framtiden har vi beslutat att ytterligare fokusera på diagnostik där vi har en strategisk position på marknaden. Det innebär att vi inte kommer att särredovisa vårt arbete inom Virtual Manufacturing i framtida rapporter.

 

Nyetablering för fortsatt utveckling

För att utnyttja vår strategiska position på diagnostikmarknaden har vi påbörjat en nyetablering i Mälardalen. En nyetablering innebär alltid en investering där kostnaderna initialt överstiger intäkterna. Vi ser projektet som en utmaning med stor potential samtidigt som det naturligtvis också innebär en riskexponering. Totalt har vi anställt två personer i Mälardalen och vi kommer att lägga stor kraft på nyetableringen under hösten.

 

Produkt: Affär inom försvarsindustrin

Vår produkt DiagStudio finns nu i en första version. Produktsatsningen har gett resultat i form av en affär inom försvarsindustrin. Vi kommer fortsatt att använda produkten som en del av vårt konsulterbjudande men på sikt skapa en kompletterande produktaffär. 

 

(För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil)