Delårsrapport perioden januari-juni 2012 Diadrom Holding AB (publ)

Göteborg 2012-08-17

Kvartal 2 (april – juni) 2012

 • Omsättningen uppgick till 14,4 (11,8) Mkr, en ökning med 2,6 Mkr eller 22 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) mer än fördubblades och uppgick till 2,9 (1,3) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 20,2 (11,2) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 2,9 (1,3) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (1,0) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,14) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 58 st vilket är 2 st fler än vid senaste kvartalsslut och 8 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Kvartal 1-2 (januari – juni) 2012

 • Omsättningen uppgick till 28,9 (24,0) Mkr, en ökning med 4,9 Mkr eller 21 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,4 Mkr till 6,9 (4,5) Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,0 (18,9) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 7,0 (4,6) Mkr
 • Resultat efter schablonskatt uppgick till 5,2 (3,4) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,71 (0,46) kr. För helåret 2011 uppgick vinst per aktie till 1,06 kr.
 • Årsstämma genomfördes den 22 mars där en utdelning om 0,85 kr per aktie, totalt 6.189.394 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 30 mars 2012.

Perioden i sammandrag (januari – juni 2012)

Efterfrågan och resultat

Det första halvåret 2012 har präglats av en hög efterfrågan på våra tjänster. Under perioden har beläggningen varit hög. Vi har avslutat intressanta projekt med mycket goda resultat och startat nya projekt i direkt anslutning till dessa vilket har bidragit till den höga beläggningsgraden.

Omsättning och resultat för perioden är de bästa i Diadroms historia.

Marknadens utveckling

Marknaden för våra tjänster har under perioden varit god och vi bedömer att den kommer att fortsätta vara god under resten av året. Många av Diadroms uppdrag är utvecklingsprojekt som kommer att fullföljas även vid en konjunkturell inbromsning. Vid en avmattning i konjunkturen påverkas även dessa projekt men i mindre omfattning eftersom dessa är strategiska och långsiktiga aktiviteter. Vår bedömning är att Diagnostik är ett område med uthållig och långsiktig tillväxt.

Rekrytering och personal

Vi fortsätter att satsa på rekrytering av nya medarbetare. Rekrytering kräver alltid en initial investering innan vi når våra fulla lönsamhetsmål. Vi har som en följd av konkurrensen om duktiga ingenjörer märkt av en högre personalomsättning.

Etablering Mälardalen

Etableringen av verksamheten i Mälardalen fortskrider enligt plan. Vi arbetar långsiktigt vidare med att bygga relationer med nyckelkunder och att rekrytera rätt medarbetare.

Produkt

Vår satsning på att skapa en produkt för Diagnostik har intensifierats under perioden. Vi arbetar idag med att bearbeta flera potentiella kunder samt att utveckla och nå ut med produkterbjudandet via partners.

Samarbetsavtal med Saab Automobile Parts AB

Diadrom har slutit ett samarbetsavtal och fått ett uppdrag inom Diagnostik för Saab Automobile Parts AB som är ett intressant och lönsamt bolag och levererar eftermarknadstjänster till flera internationella bilbolag. Bolaget är helt fristående från biltillverkaren Saab Automobile AB.

För fullständig rapport, se bifogade PDF-fil