Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 2 (april – juni) 2016

 • Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,6 Mkr till 2,1 (0,5) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,9 (4,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 2,1 (0,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (0,4) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,22 (0,05) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 42 st vilket är 5 färre än senaste kvartalsslut och 11 st färre än motsvarande tid föregående år

Kvartal 1-2 (januari – juni) 2016

 • Omsättningen uppgick till 22,9 (24,0) Mkr, en minskning med 1,1 Mkr eller 4,0 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,5 Mkr till 3,4 (2,9) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 (12,2) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 3,4 (3,0) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,7 (2,3) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,37 (0,32) kr. För helåret 2015 uppgick vinst per aktie till 0,54 kr
 • Årsstämma genomfördes den 16 mars där en utdelning om 0,70 kr per aktie, totalt  5.097.148 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 23 mars 2016.

Perioden i sammandrag (januari – juni 2016)

Omsättningen och resultat för kvartal två ökade jämfört med motsvarande period föregående år. Kvartal två kännetecknades av god efterfrågan och bra beläggning, trots relativt hög personalomsättning. Den höga personalomsättningen är besvärande och en konsekvens av en het IT-marknad rent generellt samt att Diadroms personal är attraktiv i den digitaliseringsfas fordonssektorn genomgår. Vårt mål om fortsatt lönsam organisk tillväxt kvarstår och extra insatser inom rekrytering är nu hög prioritet.

Vår bedömning är att marknaden för diagnostik kommer att utvecklas väl under lång tid. För att ta vara på de möjligheter detta leder till fortsätter arbetet med att utveckla vår produkt Diag Studio® såväl som satsningen på marknadsaktiviteter utanför Diadroms redan inarbetade kundsegment.

Årsstämma

Den 16 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2016-03-16).

Kommande rapporttillfällen

18 oktober 2016                   Delårsrapport Q3 2016

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil:

Göteborg den 26 augusti 2016

Henrik Fagrell, VD