Delårsrapport perioden januari-juni 2017 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 2 (april – juni) 2017

 • Omsättningen uppgick till 16,8 (12,3) Mkr, en ökning med 4,5 Mkr eller 37,1 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev i princip oförändrat och uppgick till 2,1 (2,1) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 (16,9) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 2,1 (2,1) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (1,6) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,23 (0,22) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 54 st vilket är 3 fler än senaste kvartalsslut och 12 st fler än motsvarande tid föregående år

Kvartal 1-2 (januari – juni) 2017

 • Omsättningen uppgick till 32,1 (22,9) Mkr, en ökning med 9,2 Mkr eller 40 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,5 Mkr till 4,9 (3,4) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 (15,0) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 4,9 (3,4) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (2,7) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,52 (0,37) kr. För helåret 2016 uppgick vinst per aktie till 0,75 kr
 • Årsstämma genomfördes den 16 mars där en utdelning om 0,75 kr per aktie, totalt 5.461.230 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 23 mars 2017.

Händelser efter periodens slut

 •  Diadrom får order inom diagnostikutveckling för kinesiskt fordonsunderleverantör på ett projekt att utveckla, verifiera och förvalta inbyggd mjukvara för fordonsdiagnostik (se pressrelease 2017-08-21).  

Perioden i sammandrag (januari – juni 2017)

Det inledande halvåret för 2017 har varit starkt. Omsättningen var den högsta i bolagets historia och var en kombination av god efterfrågan samt en framgångsrik rekryteringsprocess. Omsättningen har ökat med ca 40% sedan motsvarande period förra året och antalet anställda med närmare 30%. Det råder dock hård konkurrens om personal, vilket fortsatt är en utmaning.

Det är framförallt efterfrågan inom automotive som ökat under perioden. Samhälle och industri genomgår en andra våg av elektrifiering och digitalisering; ingen annanstans är detta mer tydligt än inom fordonsindustrin. I centrum för den här trenden är utvecklingen av tusentals mjukvarustyrda funktioner. De här Autotech-systemen är ofta extremt komplexa och säkerhetskritiska varför verifiering och diagnostik, som är Diadroms fokusområde, blir alltmer centralt och tidskrävande. Efterfrågan inom övriga områden, så som försvar och transport, var stabil under perioden. Projekt utanför Automotive med Autotech som bas är fortsatt under tillväxt (se pressrelease 2017-06-16).

Diadroms egna produkt för automatiserad verifiering och förvaltning av mjukvarubaserade funktioner i nästa generations fordon, Diadrom Dolphin, har fått allt större uppmärksamhet. Under första halvåret har tre licensaffärer gjorts på Diadrom Dolphin, vilket är fler än under hela 2016 då två licensaffärer genomfördes (pressrelease 2017-04-03 och 2017-05-09).

Under kvartalet utfördes en ägarspridning som resulterade i många nya ägare och ökade handelsvolymer (pressrelease 2017-05-18).

Årsstämma

Den 16 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2017-03-16).

Kommande rapporttillfällen

20 oktober 2017                   Delårsrapport Q3 2017

15 februari 2018                  Bokslutskommuniké 2017

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Göteborg den 25 augusti 2017

Henrik Fagrell, VD