Delårsrapport perioden januari-mars 2011 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 1

* Omsättningen uppgick till 12,2 (6,5) Mkr en ökning med 5,7 Mkr eller 86 procent
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,2 Mkr till 3,2 (1,0) Mkr
* Rörelsemarginalen ökade till 26,4 (14,8) procent
* Resultat före skatt uppgick till 3,2 (1,0) Mkr
* Resultat efter skatt uppgick till 2,4 (0,7) Mkr
* Vinst per aktie uppgick till 0,33 (0,10) kr
* Årsstämma genomfördes den 24 mars där en utdelning om 0,70 kr per aktie, totalt 5.097.148 kr beslutades. Utdelningen genomfördes i början av april 2011
* Antalet anställda vid periodens utgång är 48 st vilket är 1 st fler än vid senaste kvartalsslut och 14 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Perioden i sammandrag (januari – mars 2011) Under det senaste kvartalet har efterfrågan på våra specialisttjänster varit väldigt stark och vår beläggning under perioden har varit hög.Större delen av volymtillväxten har kommit från befintliga kunder men vi har även varit lyckosamma med nykundsförsäljningen. Specialisering för tillväxt på en snabbväxande marknad

Det finns en underliggande mycket stark trend att högteknologiska produkter får ett allt större inslag av diagnostik. Det gör att diagnostikmarknaden har en långsiktig och uthållig utveckling med mycket goda framtidsutsikter. Vår specialisering och långa erfarenhet är mycket eftertraktad och det gör att vi till skillnad från mer generella konsultbolag kan agera som experter samt åta oss större helhetsuppdrag inom diagnostik. Vårt mål är att fortsätta vår specialisering för att stärka vår konkurrenskraft och växa snabbare än marknaden. Den huvudsakliga strategin är att växa organiskt eftersom vi hittills inte kunnat identifiera nischade bolag som även matchar våra krav på lönsamhet.

Nyetablering för att möta ökad efterfrågan

Vi har idag flera kunder i Mälardalsregionen och ser ett starkt ökande behov hos dessa. För att få strategisk utväxling på dessa affärsrelationer krävs lokal närvaro och vi har under perioden påbörjat ett arbete med att etablera ett kontor i Mälardalen.

Rekrytering

För att möta den ökade efterfrågan har vi lagt mycket kraft på rekrytering vilket resulterat i att ytterligare nio konsulter kommer att påbörja sina anställningar under kvartal 2 och 3.

Vår specialisering ger oss konkurrensfördelar men ställer också stora krav på kompetens. Nya medarbetare måste ofta skolas in i syfte att säkerställa kunskapsnivå och kvalitet. Det gör att rekrytering i vissa avseenden är mer tids- och resurskrävande än för många generalistkonsulter, samtidigt som vår specialisering skapar konkurrenskraft och förutsättningar att långsiktigt växa snabbare än marknaden.

Nya kunder och ramavtal

Diagnostikmarknadens goda utveckling har tillsammans med vår långsiktiga nykundsbearbetning gjort att vi lyckats göra affärer med följande nya kunder under perioden:

  • Scania
  • Saab Group
  • FMV
  • Saab Automobile

 

Vi bedömer att det finns goda förutsättningar att skapa fler affärer med dessa bolag under år 2011.

Vi har under perioden också tecknat ett nytt ramavtal för att fortsätta leverera konsulttjänster till AB Volvo.

Produkt

Som rapporterats tidigare har vi som en del av vår nykundssatsning börjat utvecklingen av en produkt baserad på våra erfarenheter och kompetens inom diagnostik. Produkten finns nu i en första version och används i flera skarpa kundprojekt. På sikt är vårt mål att etablera en produktaffär som kompletterar vår konsultaffär.

Årsstämma

Den 24 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2011-03-24).

 

 

 

(För fullständig rapport se bifogad fil)