Delårsrapport perioden januari-mars 2012 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 1

  •  Omsättningen uppgick till 14,6 (12,2) Mkr en ökning med 2,4 Mkr eller 19,2 procent
  •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,8 Mkr till 4,0 (3,2) Mkr
  •  Rörelsemarginalen uppgick till 27,7 (26,4) procent
  •  Resultat före skatt uppgick till 4,1 (3,2) Mkr
  •  Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (2,4) Mkr
  •  Vinst per aktie uppgick till 0,41 (0,33) kr
  •  Årsstämma genomfördes den 22 mars där en utdelning om 0,85 kr per aktie, totalt 6.189.394 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 30 mars 2012.
  •  Antalet anställda vid periodens utgång är 56 st vilket är 4 st fler än vid senaste kvartalsslut och 8 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Perioden i sammandrag (januari – mars 2012)
Det första kvartalet 2012 har präglats av hög efterfrågan på våra tjänster. Under perioden har vi haft hög beläggning med många projekt som avslutats samtidigt som flera nya startats. Detta har lett till en ovanligt hög beläggningsnivå under första kvartalet.

Kvartalets omsättning så väl som resultat är det bästa i Diadroms historia. Även om vi gärna ser att företagets utveckling bedöms över en längre tidsperiod än ett enskilt kvartal är det mycket tillfredställande.

Uppbyggnaden av verksamheten i Mälardalen går enligt plan. Mälardalen är en mycket intressant region för Diadrom med gott om intressanta uppdrag inom vår nisch. För att lyckas få projekten krävs dock att vi kan erbjuda kunderna lokalanställd personal med Diadroms kompetens inom diagnostik. Att bygga upp sådan kompetens tar tid och kräver ofta att personal från Mälardalen deltar i Göteborgsprojekt under en period. Detta innebär att det kommer att ta tid innan verksamheten är fullt utvecklad.

Diadrom har fortsatt en stor exponering mot fordonssektorn (företrädesvis lastbilar och personbilar). Arbetet att erbjuda våra tjänster till andra sektorer inom industrin pågår ständigt. Värt att notera är därför att vi under kvartalet fått ett litet men strategiskt viktigt projekt för Atlas Copco Rock Drills där vi kan dra nytta av våra erfarenheter från fordonsindustrin.

Efterfrågan har de senaste kvartalen legat på en mycket hög nivå. Med tanke på de makroekonomiska utmaningar och problem som finns runt om i världen har vi sedan en tid tillbaka varit beredda på en avmattning i efterfrågan. En sådan har inte infunnit sig, men vi ser vissa tecken på en lugnare utveckling framöver. Det är för tidigt att säga om det är frågan om en stabilisering eller en faktisk inbromsning av den starka efterfrågan som varit.

(För fullständig rapport se bifogad fil)