Delårsrapport perioden januari-mars 2013 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 1

* Omsättningen uppgick till 15,8 (14,6) Mkr en ökning med 1,2 Mkr eller 8,3 procent
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 4,2 (4,0) Mkr
* Rörelsemarginalen uppgick till 26,8 (27,7) procent
* Resultat före skatt uppgick till 4,3 (4,1) Mkr
* Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (3,0) Mkr
* Vinst per aktie uppgick till 0,46 (0,41) kr
* Årsstämma genomfördes den 21 mars där en utdelning om 1,00 kr per aktie, totalt 7.281.640 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 2 april 2013.
* Antalet anställda vid periodens utgång är 58 st vilket är 3 st fler än vid senaste kvartalsslut och 2 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Perioden i sammandrag (januari – mars 2013)

Det första kvartalet 2013 har präglats av stabil efterfrågan på våra tjänster och vi har haft hög beläggning i vår konsultverksamhet. Vi har under kvartalet växt med viss försiktighet. Resultatet (4,3 mkr) är det bästa i Diadroms historia för ett enskilt kvartal men vi ser gärna att vår utveckling bedöms över en längre tidsperiod.
 

Under kvartalet har arbetet fortsatt med att utveckla vår affär i Mälardalen. Vi har av den anledningen etablerat ett kontor i Västerås och under kommande kvartal tillträder en lokal chef för verksamheten i Mälardalen. Den lokala chefen kommer att ha ansvar för att utveckla vår verksamhet i regionen och kommer även att ingå i Diadroms ledningsgrupp. För att vi ska lyckas i Mälardalen kommer det krävas att vi kan erbjuda lokalanställd personal med nischkompetens inom diagnostik samt med kunskap om våra arbetsmetoder och kärnvärden. Det kommer att ta tid att utveckla detta men samtidigt ge positiva effekter långsiktigt och vi tror på organisk tillväxt.

Utvecklingen av kundrelationer tar oss allt oftare utomlands och involverar allt mer erbjudanden som kretsar kring vår produkt DiagStudio. Vår produkt är primärt avsedd för medelstora bolag inom t.ex. fordonsindustrin men vi får ett gott mottagande även i andra marknadssegment vilket naturligtvis är positivt inför framtiden.

Årsstämma

Den 21 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2013-03-21).

Finansiell information

För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna 4 – 6 i denna rapport.

Nettoomsättningen

Omsättningen för kvartal 1 uppgick till 15,8 (14,6) Mkr. Det innebär en ökning med 1,2 Mkr eller 8 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultat

Rörelseresultat (EBIT) för kvartal 1 uppgick till 4,2 (4,0) Mkr med en rörelsemarginal på 26,8 (27,7) procent.

Resultat efter skatt för kvartal 1 uppgick till 3,3 (3,0) Mkr.

Investeringar

Inga investeringar av betydelse har genomförts under perioden.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är fortsatt god. Beslutad utdelning har minskat det egna kapitalet och redovisas som en kortfristig skuld. Soliditeten uppgick vid periodens slut till ca 43 % före utdelning samt ca 53 % efter genomförd utdelning.

Bolagets aktier och egna kapital

Diadrom Holding AB (publ) har vid periodens in- och utgång 7 281 640 aktier utestående vilket överensstämmer med året innan. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,25 kr. Aktien är listad på NASDAQ OMX First North. Summa eget kapital var vid årets ingång 20,8 Mkr.

Eget kapital har påverkats av resultatet för perioden efter skatt med 3,3 Mkr samt utdelning till aktieägarna med 7,2 Mkr, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 16,9 Mkr.

Förändring Kvartal Kvartal
i 1 – 2013 1 – 2012
eget
kapital
(Mkr)
Aktie- Bundna Fria Aktie- Bundna Fria
kapital reserver reserver Totalt kapital reserver reserver Totalt
Eget 1,82 5,60 13,41 20,83 1,82 2,83 12,27 16,92
kapital
vid årets
ingång
Utdelning -7,28 -7,28 -6,18 -6,18
Periodens 3,33 3,33 3,00 3,00
resultat
Eget 1,82 5,60 9,46 16,88 1,82 2,83 9,08 13,74
kapital
vid
periodens
slut

Kommande rapporttillfällen

16 augusti 2013                   Delårsrapport Q2 2013

18 oktober 2013                  Delårsrapport Q3 2013

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 19 april 2013

Henrik Fagrell, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10

Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17