Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Diadrom Holding AB (publ)

Perioden i sammandrag (januari – mars 2015)

Det första kvartalet 2015 visade en något svagare omsättning och resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. En kombination av lägre beläggning, projektomställningar och ett ökat antal tjänsteledigheter utgör huvudorsakerna bakom den svagare utvecklingen. Vår bedömning är att det högre uttaget av föräldraledigheter kommer att prägla hela första halvåret 2015 och normaliseras först efter sommaren.

Efterfrågan har varit fortsatt stabil avseende bolagets tjänster och vi har sett ett ökat intresse från nya kunder både inom Sverige som internationellt. Det finns goda förutsättningar för att stora projekt kan starta under kvartal 2, vilket skapar både möjligheter men även det motsatta om dessa ej materialiseras.

Vår bedömning kvarstår att marknaden för diagnostik kommer att utvecklas väl under lång tid. För att ta vara på de möjligheter detta leder till fortsätter arbetet med att utveckla vår produkt Diag Studio® såväl som satsningen på marknadsaktiviteter utanför Diadroms redan inarbetade kundsegment.

Årsstämma

Den 19 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2015-03-19).

Kommande rapporttillfällen

21 augusti 2015                   Delårsrapport Q2 2015

16 oktober 2015                  Delårsrapport Q3 2015

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil

Göteborg den 30 april 2015