Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 1

  • Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 1,4 (2,5) Mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (17,9) procent
  • Resultat före skatt uppgick till 1,4 (2,5) Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 (1,9) Mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 0,15 (0,26) kr
  • Årsstämma genomfördes den 16 mars där en utdelning om 0,70 kr per aktie, totalt 5 097 148 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 23 mars 2016.
  • Antalet anställda vid periodens utgång är 47 st vilket är oförändrat jämfört med senaste kvartalsslut men 5 färre än vid motsvarande tid föregående år.

Perioden i sammandrag (januari – mars 2016)

Det första kvartalet 2016 visade en svagare omsättning och resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Huvudorsakerna är lägre beläggning och projektomställningar.

Efterfrågan skiftar mycket mellan olika kunder. Inom personbilssektorn är det hög aktivitet medan det inom andra fordonssegment är mer blandad aktivitetsnivå. Utanför fordonssektorn kommuniceras höga ambitioner samtidigt som man är väldigt försiktig med större investeringar, men med tanke på områdets växande betydelse räknar vi med att projekten växer i omfattning successivt.

Ett utmanande projekt som avslutats under kvartalet var vår diagnostiklösning för prediktivt underhåll (predictive maintenance) inom tågsektorn. Vi vidareutvecklar och anpassar nu resultatet av det här projektet för kunder utanför tågsektorn för framtida behov, detta då vi ser stor potential för liknande projekt inom andra branscher.

I slutet av perioden gjordes en mindre, men strategiskt viktig affär med ett personbilsföretag avseende Diag Studio®. Potentialen för följdaffärer bedöms som goda.

Vår bedömning kvarstår att marknaden för diagnostik kommer att utvecklas väl under lång tid. För att ta vara på de möjligheter detta leder till, fortsätter arbetet med att utveckla vår produkt Diag Studio® såväl som satsningen på marknadsaktiviteter utanför Diadroms redan inarbetade kundsegment.

Årsstämma

Den 16 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2016-03-16).

Kommande rapporttillfällen

26 augusti 2016                   Delårsrapport Q2 2016

18 oktober 2016                  Delårsrapport Q3 2016

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil:

Göteborg den 15 april 2016

Henrik Fagrell, VD