Delårsrapport perioden januari-mars 2017 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 1  

  • Omsättningen uppgick till 15,3 (10,6) Mkr en ökning med 4,7 Mkr eller 43 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,3 Mkr till 2,7 (1,4) Mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 18,0 (12,8) procent
  • Resultat före skatt uppgick till 2,7 (1,4) Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,1) Mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 0,29 (0,15) kr
  • Årsstämma genomfördes den 16 mars där en utdelning om 0,75 kr per aktie, totalt 5 461 230 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 23 mars 2017.
  • Antalet anställda vid periodens utgång är 51 st vilket är fem fler än jämfört med senaste kvartalsslut och fyra fler än vid motsvarande tid föregående år.

Händelser efter periodens slut  

  • Diadrom får order inom automatiserad verifiering för global fordonsunderleverantör (press release 2017-04-03)

Perioden i sammandrag (januari – mars 2017)

Det första kvartalet kännetecknades av god efterfrågan och bra beläggning. Aktivitetsnivån i Göteborgsregionen är hög, särskilt på personbilssidan och vi ser flera ambitiösa initiativ kopplat till "Advanced Driver Assistance Systems" (ADAS) och självkörande fordon. Dessutom får Diadrom ett allt bättre nätverk internationellt där vi nu regelbundet deltar i autotechprojekt tillsammans med stora internationella teknikleverantörer till fordonsindustrin. Aktiviteten inom övriga segment (ffa. försvar, flottoperatörer och industri) bedöms ligga kvar på en oförändrad nivå mot tidigare kvartal.

Under perioden syntes positiva effekter av den satsning på personalfrågor inklusive rekrytering som intensifierades under hösten bl.a. genom att antalet anställda konsulter ökade med 5 personer under senaste kvartalet. Det är hård konkurrens om erfarna medarbetare vilket fortsatt är en utmaning för oss.

Efter kvartalets utgång vann Diadrom ett utvecklingsprojekt för en internationell underleverantör inom fordonsindustrin av asiatisk härkomst. Projektet bygger på Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin och affären innehåller en licenskomponent.

Årsstämma

Den 16 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2017-03-16).

Kommande rapporttillfällen

25 augusti 2017                    Delårsrapport Q2 2017

20 oktober 2017                   Delårsrapport Q3 2017

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

För fullständig rapport se bigogad pfd-fil.

Göteborg den 21 april 2017

Henrik Fagrell, VD