Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 1

  • Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 Mkr till 1,7 (2,7) Mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 (18,0) procent
  • Resultat före skatt uppgick till 1,7 (2,7) Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (2,1) Mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 0,19 (0,29) kr
  • Årsstämma genomfördes den 15 mars 2018 där en utdelning om 0,90 kr per aktie, totalt

6 553 476 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 22 mars 2018.

  • Antalet anställda vid periodens utgång är 53 st vilket är en person mindre än jämfört med senaste kvartalsslut och två personer fler än vid motsvarande tid föregående år.

Perioden i sammandrag (januari – mars 2018)

Första kvartalet 2018 präglades av en lägre andel produktaffärer samt av projekt- och personalomställningar vilket resulterade i att både omsättning och resultat blev lägre än motsvarande perioden året innan.
Konkurrensen om personal inom Diadroms fokusområde är mycket hård, och det är i nuläget ovanligt utmanande att rekrytera och behålla personal. Rekrytering av personal med rätt kompentens och kvalitéer går långsammare än planerat.

 Marknadsläget är fortsatt positivt med stor efterfrågan av konsulttjänster, samt flera intressanta möjligheter till produktförsäljning både lokalt och internationellt. Införsäljningsprocessen för produktrelaterade affärer är generellt längre än för tjänster. Med en större andel produktbaserade projekt följer också att bolagets utveckling riskerar bli mer volatil mellan kvartalen. Det är dock ledningens övertygelse att Diadroms expertis inom diagnostik av autotech lämpar sig väl för en kombination av konsult- och produktaffärer. Samtliga kostnader för produktutvecklingen tas löpande över resultaträkningen.

Årsstämma

Den 15 mars 2018 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2018-03-15).

Kommande rapporttillfällen

24 augusti 2018                    Delårsrapport Q2 2018
19 oktober 2018                   Delårsrapport Q3 2018

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Göteborg den 20 april 2018

Henrik Fagrell, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00
Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:
Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10
Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17