Delårsrapport perioden januari-september 2012 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 3 (juli – september) 2012

 • Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (2,5) Mkr, en ökning med drygt 0,4 Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 23,9 (25,3) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 3,0 (2,6) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (1,9) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,26) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 59 st vilket är 1 st fler än vid senaste kvartalsslut och 7 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Kvartal 1- 3 (januari – september) 2012

 • Omsättningen uppgick till 41,4 (34,0) Mkr, en ökning med 7,3 Mkr eller 21 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,8 Mkr till 9,9 (7,1) Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,0 (20,8) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 10,0 (7,2) Mkr
 • Resultat efter schablonskatt uppgick till 7,4 (5,3) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 1,01 (0,72) kr. För helåret 2011 uppgick vinst per aktie till 1,06 kr.

Perioden i sammandrag (januari – september 2012)

Efterfrågan och resultat

Den höga efterfrågan på våra tjänster har fortsatt under kvartal 3 med en hög beläggning som följd. Omsättning och resultat för det senaste kvartalet och för hela perioden är de bästa i Diadroms historia.

Marknadens utveckling

Marknaden för våra tjänster har varit fortsatt god under perioden. Marknaden framöver är dock svårbedömd. Vi får vissa signaler om en mer avvaktande hållning till att starta nya R&D-projekt och andra stora investeringar. Många av Diadroms uppdrag är utvecklingsprojekt som kommer att fullföljas även vid en konjunkturell inbromsning. Vår bedömning att Diagnostik är ett område med uthållig och långsiktig tillväxt kvarstår.

Personal

Vårt kontinuerliga arbete med att hitta rätt medarbetare fortsätter. Diadrom levererar tjänster där kvalitet och kompetens är nyckelbegrepp och vi måste därför ställa höga krav på de som vi anställer. Vi upplever att konkurrensen om duktiga ingenjörer har blivit hårdare under 2012. Det tar längre tid och kräver mer arbete att hitta medarbetare som motsvarar våra krav. Som en konsekvens av konkurrensen om medarbetare har vi märkt av en högre personalomsättning.

Etablering Mälardalen

Vi fortsätter arbetet med att etablera oss i Mälardalen. I denna region finns många intressanta företag som på sikt skulle kunna bli viktiga kunder till Diadrom.

Produkt: Diag Studio

Vi har fortsatt vårt arbete med att utveckla vår diagnostikprodukt Diag Studio. Vi för idag diskussioner med flera potentiella nya kunder. Syftet med produkten är att komplettera vår konsultaffär och möjliggöra leverans till nya typer av kunder. Diag Studio är en strategisk produkt och försäljningsprocessen är därför ofta lång.

För fullständig rapport – se bifogad pdf-fil