DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2021

 KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2021
 
·        Omsättningen uppgick till 12,6 (7,5) MSEK, en ökning med 5,1 MSEK
·        Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,5 (-1,4) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 11,7 (-18,0) procent
·        Resultat före skatt uppgick till 1,5 (-1,4) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 1,2 (-1,1) MSEK
·        Vinst per aktie för kvartal 2 uppgick till 0,16 (-0,15) kr
 
KVARTAL 1 – 2 (JANUARI – JUNI) 2021
 
·        Omsättningen uppgick till 25,3 (20,1) MSEK, en ökning med 5,2 MSEK
·        Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,4 (0,1) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 13,7 (0,3) procent
·        Resultat före skatt uppgick till 3,5 (0,1) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 2,8 (0,0) MSEK
·        Vinst per aktie för kvartal 1–2 uppgick till 0,38 (0,01) kr 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2
·        Diadrom har erhållit en order från Lynk & Co på ett utvecklingsteam samt licens på Diadrom DiagStudio för att  utveckling av diagnostiktjänster. Värdet på ordern är totalt ca 3 MSEK (se pressmeddelande 28 juni 2021)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
·        Diadrom har efter periodens utgång fått den största enskilda ordern i Diadroms historia med ett ordervärde om 7,3 MSEK (se pressmeddelande 9 juli 2021)

INFORMATION OM KVARTAL 3 
·        Kommande kvartalsresultat kommer att belastas av kostnader för en konferensresa om ca 300 KSEK, vilken är en återkommande aktivitet som företaget genomför vartannat år.

VD-KOMMENTARER
 
Den höga aktiviteten i kvartal 1 fortgick in i kvartal 2. Båda kvartalen har kännetecknats av fortsatt stark efterfrågan på Diadroms lösningar, vilket lett till en gynnsam kombination av högre beläggning och lönsammare projekt än förväntat. Under kvartal 2 signerades ett flertal nya konsultuppdrag och Diadrom fick även en order från Lynk & Co på ett utvecklingsteam samt en licensavgift för att få återanvända funktionalitet i DiagStudio i syfte att tillsammans med Lynk & Co utveckla nya diagnostjänster.
 
Sammantaget resulterade den höga aktiviteten i att rörelseresultatet för kvartal 2 uppgick till 1,5 MSEK. Detta ska jämföras med det negativa resultatet på -1,4 MSEK för motsvarande period 2020, då bolaget drabbades av stora konsultneddragningar hos kund. Detta pga COVID-19 pandemin, vilken resulterade i en global avmattning inom fordonsindustrin (se pressmeddelande publicerat 2020-07-06 13:00 CET).
 
Det är hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde men rekryteringstakten ligger i fas med rådande konjunkturläge och plan. Rekrytering och utveckling av vår personal är fortsatt mycket viktigt för att möta våra kunders behov.
 
En fortsatt ökad framtidstro och investeringsvilja hos våra kunder gör att vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under andra halvåret av 2021 där vi räknar med att växa och förstärka vår marknadsposition. Vi ser fortsatt flera intressanta möjligheter i både konsult- och produktaffären, både lokalt och internationellt tack vare vår nischkompetens inom diagnostik av Autotech. Tack vare vår nischkompetens är vi mycket konkurrenskraftiga och kan även bygga vidare på vår produktportfölj nära våra kunder. 

MEDARBETARE
Antalet anställda har vid periodens utgång uppgått till 38 vilket är lika många anställda som vid föregående kvartalsslut och 6 personer färre jämfört med motsvarande period föregående år.
  
ÅRSSTÄMMA
Den 30 juni 2021 genomfördes Diadrom Holding AB:s (publ) årsstämma där en utdelning om 1,40 kr per aktie, totalt 10 194 296 beslutades. Utdelningen genomfördes genom Euroclear:s försorg den 7 juli 2021.

REDOVISNINGSPRINCIPER                                                                  
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2021                                            29 OKTOBER 2021
§  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021                                                                          24 FEBRUARI 2022
 
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.
 
Göteborg den 27 augusti 2021
 
 
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00