DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2022

 KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2022
 
·         Omsättningen uppgick till 17,4 (12,6) MSEK, en ökning med 4,8 MSEK
·         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,6 (1,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 14,8 (11,7) procent
·         Resultat före skatt uppgick till 2,6 (1,5) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,2) MSEK
·         Vinst per aktie för kvartal 2 uppgick till 0,28 (0,16) kr
 
KVARTAL 1 – 2 (JANUARI – JUNI) 2022
 
·         Omsättningen uppgick till 35,7 (25,3) MSEK, en ökning med 10,4 MSEK
·         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,6 (3,4) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 21,2 (13,4) procent
·         Resultat före skatt uppgick till 7,6 (3,5) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 6,0 (2,8) MSEK
·         Vinst per aktie för kvartal 1–2 uppgick till 0,83 (0,38) kr
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2
·         Diadrom får en order med ett värde på ca 100 KSEK på en förstudie för Diadrom Dolphin. Värdet på ordern är inte signifikant men ledningen i Diadrom bedömer att uppdraget är strategiskt viktigt (se pressmeddelande 23 juni 2022)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

VD-KOMMENTARER
 
Efter en rekordstart under kvartal 1 fortsatte Diadrom med ett starkt kvartal, med högre omsättning och resultat jämfört med motsvarande period 2021. Båda kvartalen har kännetecknats av fortsatt stark efterfrågan på Diadroms lösningar, vilket lett till en gynnsam kombination av hög beläggning och lönsamma projekt samtidigt som vi fortsatt växa i antalet anställda. Under kvartal 2 tecknades ett flertal nya konsultuppdrag och Diadrom fick även en order från en global fordonstillverkare som är världsledande inom säkerhetsteknik och innovation, avseende en förstudie för hur Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin kan användas för att utgöra en del av den löpande automatiserade produktverifieringen.
 
Sammantaget resulterade den höga aktiviteten i att rörelseresultatet för kvartal 2 uppgick till 2,6 MSEK vilket är en ökning med 1,1 MSEK jämfört med motsvarande period 2021.

Det är fortsatt hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde, vilket även flertalet kollegor i branschen noterat. Vår rekryteringstakt ligger dock i fas med rådande plan. Under kvartal 2 har vi välkomnat fler nya kollegor och vid periodens utgång var vi 60 anställda vilket är 22 fler än motsvarande period 2021. Rekrytering och utveckling av vår personal är fortsatt mycket viktigt för att möta våra kunders behov.
 
Trots ett osäkert geopolitiskt och makroekonomiskt omvärldsläge, störningar i leveranskedjor och hög inflation ser vi än så länge ingen avmattning i efterfrågan på våra tjänster. Tvärtom ser vi fortsatt en stark framtidstro och investeringsvilja hos våra kunder, vilka är tydliga med att de trots kortsiktiga utmaningar kommer att fortsätta investera för framtiden. Det handlar om tunga investeringar i nya teknologier för elektrifiering, mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans. Dessutom ser vi en allt bredare digitalisering av tjänster och mer uppkopplade produkter. Allt för att möta den transformation som sker inom fordons- och transportindustrin mot hållbara, säkra och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.
 
Vi följer dock noga vad som händer i vår omvärld och hos våra kunder, för att fånga upp signaler för att i ett tidigt skede anpassa vår leverans efter kundernas behov.
 
Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom Diagnostik av Autotech är vi mycket konkurrenskraftiga och kan dessutom bygga vidare på vår produktportfölj i nära samarbete med våra kunder. Det gör mig övertygad om att Diadrom kommer att fortsätta stärka sin marknadsposition och fortsätta växa under resten av 2022.
 
MEDARBETARE
Antalet anställda har vid periodens utgång uppgått till 60 vilket är 5 personer fler jämfört med föregående kvartalsslut och 22 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER                                                                       
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2022                                               21 OKTOBER 2022
§  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022                                                                         28 FEBRUARI 2023
 
 
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.
 
Göteborg den 26 augusti 2022
 
 
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00