DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2023

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2023
 
·         Nettoomsättningen ökade med 24,7 % till 21,7 (17,4) MSEK
·         Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 4,5 % och uppgick till 2,4 (2,6) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 10,8 (14,8) %
·         Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 2,0 % och uppgick till 2,5 (2,6) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 11,5 (14,9) %
·         Resultat efter skatt minskade med 2,0 % och uppgick till 2,0 (2,1) MSEK
·         Vinst per aktie uppgick till 0,27 (0,28) kr
 
KVARTAL 1 – 2 (JANUARI – JUNI) 2023
 
§  Nettoomsättningen ökade med 22,1 % till 43,6 (35,7) MSEK
§  Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 15,0 % och uppgick till 6,4 (7,6) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 14,8 (21,2) %
§  Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 13,1 % och uppgick till 6,6 (7,6) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 15,1 (21,3) %
§  Resultat efter skatt minskade med 13,1 % och uppgick till 5,2 (6,0) MSEK
§  Vinst per aktie för kvartal 1–2 uppgick till 0,72 (0,83) kr
  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2
§  Diadrom säkrar sin första licensaffär för produkten Diadrom Encrypt inom cybersäkerhet (se pressmeddelande 20 juni 2023)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
§  Diadroms styrelseordförande lämnar sitt uppdrag (se pressmeddelande 23 augusti 2023)
 
INFORMATION OM KOMMANDE KVARTAL
Under hösten välkomnar vi ett antal nya kollegor till oss vilket är viktigt för vår långsiktiga tillväxtplan, men som kan komma att få en negativ påverkan på vår beläggningsgrad och lönsamhet på kort sikt i kommande kvartal.

VD-KOMMENTARER
 
Våra största kunder inom fordonsindustrin fortsätter att leverera goda resultat även för det andra kvartalet, vilket visar att den svenska fordonsindustrin är fortsatt stark i en miljö av ökad konkurrens och mer normal efterfrågan. Flera av våra kunder har under andra kvartalet genomgått eller påbörjat omorganisationer, vilket i sin tur har lett till avvaktande efterfrågan med längre beslutsprocesser och i vissa fall neddragningar av bemanning i projekt.
 
Under det andra kvartalet tecknade vi det första licensavtalet för produkten Diadrom Encrypt inom cybersäkerhet. Affären är ännu ett bevis på vår förmåga att produktifiera vår unika kunskap och ytterligare en passerad milstolpe för Diadroms produktaffär i den fortsätta utvecklingen av att erbjuda innovativa lösningar.
 
Nettoomsättningen ökade med drygt 24% för det andra kvartalet jämfört med föregående år för samma period, trots en svagare marknad. Fler medarbetare jämfört med föregående år har bidragit till den ökade nettoomsättningen, men den ökade nettoomsättningen präglas även av fler underkonsulter via vår relativt nya satsning inom autotech, Diadrom Partner Network. 
 
Rörelseresultatet blev ungefär i linje med föregående år för samma period medan rörelsemarginalen före skatt (EBT) sjönk till 11,5%. Lägre beläggningsgrad pga längre säljcykler för nya uppdrag, samt negativ kalendereffekt med fler röda dagar och klämdagar har haft en negativ påverkan på rörelsemarginalen. Rörelsemarginalen påverkades även negativt av den allt större underkonsultsaffären där marginalen är lägre, men som bidrar positivt till omsättning och större möjligheter att leverera projekt till våra kunder.
 
Det är fortsatt hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde, trots rådande osäkra konjunkturläge. Vi har dock en väl fungerande rekryteringsprocess och under det andra kvartalet har vi välkomnat fler nya kollegor och växt till 69 anställda vid kvartalets slut. Det är 9 fler anställda än motsvarande period 2022. 
 
Det råder fortsatt ett osäkert omvärldsläge och vi följer konjunkturutvecklingen noga. Trots att den här osäkerheten lett till avvaktande efterfrågan med längre beslutsprocesser och i vissa fall neddragningar av projekt hos våra kunder, får vi indikationer att efterfrågan av konsulttjänster kommer att öka något igen under hösten. Vi ser även en viss ökad efterfrågan av större åtaganden och projekt vilket är positivt. Våra kunder är mitt inne i transformationen som sker inom fordons- och transportindustrin mot hållbara, säkra och konkurrenskraftiga produkter med större fokus på tjänster. Det handlar om tunga investeringar i nya teknologier för elektrifiering, mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans. Dessutom ser vi en allt bredare digitalisering av tjänster och uppkopplade fordon.
 
Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom Diagnostik av autotech är vi starkt exponerade mot denna utveckling, där vi är mycket konkurrenskraftiga och åtnjuter ett starkt förtroende hos våra kunder. Vi ser flera ankommande möjligheter inom konsult- och produktaffären där vi kan bygga vidare på vår produktportfölj nära våra kunder. Även om vi ser en osäkerhet kring efterfrågan på marknaden ser vi ändå goda möjligheter att kunna växa och förstärka vår marknadsposition under resten av 2023.
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kunder, samarbetspartners och fantastiska kollegor för ett gott samarbete och bidrag till Diadroms fortsatta utveckling.

MEDARBETARE
Antalet anställda har vid periodens utgång uppgått till 69 vilket är 1 person fler jämfört med föregående kvartalsslut och 9 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER                                                                       
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
 KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2023                       27 OKTOBER 2023
§  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023                                                 27 FEBRUARI 2024
  
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
  
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil. 

Rapporten kommer efter offentliggörandet att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: www.diadrom.se.

Göteborg den 25 augusti 2023
 
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00